Advokáti

INFORMÁCIE URČENÉ LEN PRE ADVOKÁTOV. Žiadame občanov, aby klikli na link OBČANIA. Ďakujeme!

V nadväznosti na naše stretnutie s predstaviteľmi SAK v roku 2014 ako aj intenzívne úvahy, ako zlepšiť a zdokonaliť systém vzájomnej spolupráce CPP s advokátmi, spracovali sme tlačivo, ktoré v prílohe predkladáme v Pdf a excel formáte.

Účelom tlačiva je, aby advokáti nemuseli pracne pripravovať vyúčtovanie trov právneho zastúpenia, každý v inej forme, niektorí vystavujú faktúry, často chýbajú potrebné prílohy. To všetko spôsobuje zdržanie pri vydaní rozhodnutia a následnej úhrady trov a je administratívne náročné na spracovanie. Tlačivo je pripravené tak, že nie je k nemu nutné písať sprievodný list, iba sa vyplnia príslušné riadky, doplnia prílohy, podpis a pečiatka a zašlú na adresu, ktorá je už uvedená na tlačive (často posielajú advokáti vyúčtovania do regionálnych kancelárií, ktoré ich určili – opäť dôvod na zdržanie).

Samozrejme toto tlačivo je iba pomôckou pre tých, ktorí sa rozhodnú ho využiť. Mnohé údaje je možné doplniť a už samotné vyúčtovanie bude jednoduchšie a rýchlejšie. Pokiaľ niekomu vyhovuje iná forma, budeme sa samozrejme zaoberať  akýmkoľvek podaním, máme však za to, že by náš návrh mohol byť prijatý s pochopením a požiadali sme aj SAK o vhodnú formu informovania advokátov (bulletin, webové sídlo, prípadne list advokátom).

sipka3Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia – Adobe reader (PDF)

sipka3Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia – Open Office (ods)

 

O forme poskytnutia právnej pomoci rozhoduje centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ochranu práv oprávnenej osoby. Centrum na zastupovanie oprávnenej osoby v príslušnom konaní pred súdom určí advokáta zo zoznamu advokátov na účely poskytovania právnej pomoci, ktorú vedie Slovenská advokátska komora, a to s ohľadom na odborné zameranie advokáta podľa okolností prípadu. Advokát bude určený v rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Novelizáciou ust. §30 Občianskeho súdneho poriadku v znení novely 332/2011 Z.z. sa odstraňuje dvojkoľajnosť a o ustanovovaní advokátov môže rozhodovať už len centrum, teda nie aj súd ako to bolo možné pred novelou. Súd účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého budú predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, odkáže na Centrum.

Získavanie informácií:

Dôležité upozornenie: kolónku „oprávnená osoba“ (meno klienta, ktorého zastupujete) na tlačive k vyúčtovaniu TPZ považujte za povinný údaj.

sipka3Finálna verzia článku „Odmeňovanie advokátov Centrom právnej pomoci“ do Bulletinu slovenskej advokácie č.4
sipka310 rokov pôsobenia CPP v oblasti poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (prezentácia)