Centrum právnej pomoci poskytuje svoje služby už 10 rokov

Od roku 2006 keď ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila prvé Centrum právnej pomoci v Bratislave, obrátilo sa naň takmer 30-tis. ľudí so žiadosťou o priznanie nároku na právnu pomoc.

Toto číslo nezahŕňa všetky konzultácie, ktoré centrum poskytuje. Len za minulý rok kontaktovalo centrum vyše 50-tis. klientov. Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre osoby, ktoré hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby advokátov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti, potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo.

Zmyslom práce Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej komplexnej právnej pomoci osobám, ktoré pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby. Svojou činnosťou sa tak centrum snaží zabezpečiť osobám v núdzi efektívnu právnu ochranu v spolupráci s pridelenými advokátmi.

Vo vnútroštátnych sporoch centrum poskytuje právnu pomoc v občianskoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa). Rovnako tak v rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy); pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.); obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou alebo nebankovými subjektami) veciach; v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu – napr. Sociálnej poisťovne, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.); v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

V cezhraničných sporoch centrum poskytuje právnu pomoc vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych. Ďalej centrum poskytuje právnu pomoc v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc ľudia pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv, či neplatnom skončení pracovného pomeru. Veľkú skupinu tvoria tzv. spotrebiteľské spory.

Centrum má v súčasnosti 14 kancelárií – v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Žiline, v Prešove, v Tvrdošíne, v Trenčíne, v Liptovskom Mikuláši, v Humennom, v Hlohovci, v Rimavskej Sobote, v Nitre, vo Svidníku alebo v Žiari nad hronom. Okrem týchto miest vykonáva činnosť aj v štrnástich konzultačných pracoviskách po celom Slovensku. Poradiť a pomôcť žiadateľom je pripravených celkovo 88 zamestnancov centra, z toho 45 právnikov. Viac informácií možno nájsť na www.centrumpravnejpomoci.sk.

„Centrum právnej pomoci má mať svoje nezastupiteľné miesto nie len pri poskytovaní právnej pomoci, ale aj pri šírení právneho vedomia v spoločnosti. Budeme sa naďalej usilovať o zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť služby advokáta. Uvažujeme o ďalšom rozšírení pôsobnosti centra o nové oblasti. Nedostatok peňazí nesmie byť zlomovým bodom, či sa niekto domôže spravodlivosti alebo nie; či dostane kvalifikovanú právnu radu alebo zostane odkázaný sám na seba aj pri komplikovaných právnych sporoch,“ uviedla pri tejto príležitosti štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Mária Kolíková, ktorá bola v roku 2006 prvou riaditeľkou centra.

„Z pozície riaditeľky môžem len uvítať, že sa Centrum právnej pomoci dostalo medzi priority súčasnej vlády, čo svedčí o tom, že vláda si uvedomuje akú úlohu môže centrum zohrať v prístupe k spravodlivosti pre čo najširšiu skupinu obyvateľov,“ uzatvorila riaditeľka centra Nataša Nikitinová.