Archívy kategórie: Aktuality

Oznam

__________________________________________________________________________________
Vážení klienti,
v dňoch 07.06.2018 a 08.06.2018 budú všetky kancelárie Centra právnej pomoci
ZATVORENÉ
z dôvodu konania celoslovenskej porady.
V týchto dňoch nebude otvorená Informačná kancelária (Podateľňa), nebudú sa preberať dokumenty a zároveň nebudú dostupné telefonické linky.
K dispozícii Vám budeme v bežných úradných hodinách od 11.06.2018.
___________________________________________________________________________________________________

S Centrom právnej pomoci sa spojíte jednoduchšie

S Centrom právnej pomoci sa spojíte jednoduchšie

Centrum právnej pomoci má novú „kontaktnú linku“:  0650 105 100. Vďaka

automatizovanému systému hlásky sa ľudia jednoducho spoja s kanceláriou, ktorú práve potrebujú. Linka slúži aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú.

Nová kontaktná linka posúva služby Centra právnej pomoci opäť bližšie k ľuďom. Ak potrebujete právnu pomoc, nemusíte už prechádzať rôzne adresáre, hľadať kontakt na konkrétnu kanceláriu podľa bydliska. Stačí vám už len jedno číslo – 0650 105 100. Ďalej vás už naviguje automatizovaný systém hlásky, prostredníctvom ktorého sa jednoducho spojíte s kanceláriou, ktorú potrebujete.

Táto linka slúži zároveň aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú, aby mohli byť priamo spojení s právnym odborom, alebo s príslušnou kanceláriou, s ktorými najčastejšie komunikujú.

Kontaktná linka 0650 105 100 funguje od 1. Septembra 2017, jej prevádzkovateľom je Centrum právnej pomoci – www.centrumpravnejpomoci.sk.

*Cena volania je účtovaná ako cena miestneho hovoru, v prípade telefonátu z mobilu je hovor spoplatnený podľa príslušného cenníka operátora.

OZNAM

Od 1.3.2017 dôjde k presťahovaniu kancelárie Košice. Radi Vás privítame na novej adrese Centrum právnej pomoci, kancelária Košice, Murgašova 3, P.O.BOX A-11, Košice.
Pre sťahovanie budú úradné hodiny kancelárie CPP Košice v dňoch 23.2.2017 až 28.2.2017 zrušené a dňa 1.3.2017 bude kancelária Košice fungovať v obmedzenom režime.

Nárok na bezplatné právne služby? Pozrite sa, kedy ich môžete využiť

Základom úspešnej žiadosti o právne poradenstvo sú doklady o príjmovej a majetkovej situácii klienta.

Len za minulý rok kontaktovalo jednotlivé pobočky Centra právnej pomoci vyše 50-tisíc klientov. HN pripravili pre vás prehľad o tom, kedy a za akých podmienok môžete u nás žiadať o bezplatné právne poradenstvo.

Ako postupovať krok za krokom

1. Podáte žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii či nakonzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci. Tlačivo je možné aj stiahnuť na jeho webovom sídle (www.centrumpravnejpomoci.sk), či na webe ministerstva spravodlivosti (www. justice.gov.sk). Na žiadosť vám môže byť dokonca zaslaný.

2. Podanie žiadosti nie je spoplatnené. Pozor si dávajte najmä v tých častiach tlačiva, ktoré sa týkajú dokladov k príjmovej a majetkovej situácii žiadateľa. Tiež je zároveň potrebné k žiadosti priložiť aj niektoré dokumenty (napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o dávkach nemocenského poistenia a dávkach v nezamestnanosti).

3. Žiadosť zašlete na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra. Zastaviť sa však môžete aj osobne v kancelárii alebona konzultačnom pracovisku, kde vám bude poskytnutá pomoc pri vypĺňaní žiadosti.

4. Ak bude na vydanie rozhodnutia o žiadosti potrebné ešte doložiť doklady alebo niektoré údaje, centrum vás na to upozorní. Potom je potrebné informácie po výzve centra v určenej lehote doplniť. Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace. O nároku na poskytnutie právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní.

5. Proti rozhodnutiu centra, ktorým nebola priznaná právna pomoc, sa môžete odvolať na príslušný krajský súd, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Centrum neprizná právnu pomoc žiadateľom, ak nespĺňajú všetky podmienky zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Ak však pominú dôvody, pre ktoré vám nebol priznaný tento nárok, môžete opätovne podať žiadosť o právnu pomoc aj v tej istej veci.

6. Ak vám bol rozhodnutím centra priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, môžete využiť komplexné právne služby. Ide najmä o právne poradenstvo (konzultácie), pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie podaní na súdy (príprava návrhov, žalôb) či zastupovanie pred súdom. Ak vám bol rozhodnutím priznaný nárok na právnu pomoc s finančnou účasťou, ste povinný zároveň uhradiť stanovenú finančnú účasť centru alebo advokátovi, resp. mediátorovi.

7. Samotnú právnu pomoc bude poskytovať určený advokát alebo právnik centra, prípadne určený mediátor. Služby vám budú ponúknuté až do právoplatného skončenia súdneho alebo mimosúdneho konania v danej veci.

8. Centrum vás vyzve na uzatvorenie dohody o poskytovaní právnej pomoci a na udelenie splnomocnenia na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci. Následne ste povinný s centrom alebo určeným advokátom spolupracovať a akékoľvek dôležité zmeny (napríklad zmenu príjmu, nadobudnutie daru, rozvod) písomne oznámiť centru do ôsmich dní.

Zdroj – centrumpravnejpomoci.sk

V akých sporoch sa môžete obrátiť na pracovisko Centra právnej pomoci

Vo vnútroštátnych sporoch vo veciach

občianskoprávnych (napríklad v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa)

rodinnoprávnych (platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy)

pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, diskriminácie na pracovisku)

obchodnoprávnych (v spore z úverovej zmluvy s bankou, v konaní o osobnom bankrote)

v konaní pred súdom v správnom súdnictve (v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu napríklad Sociálnej poisťovne, pri nečinnosti správneho orgánu)

v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Podmienky na bezplatné poskytnutie pomoci

Bez finančnej účasti žiadateľa

nachádzate sa v stave materiálnej núdze – to znamená, že ste poberateľ dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo váš príjem nepresahuje 1,4-násobok životného minima (nie viac ako 277,33 eura)

nemôžete si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom (výška príjmu sa musí doložiť za kalendárny mesiac, v ktorom sa podáva žiadosť, pričom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred jej podaním)

nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (ide najmä o prípady, keď sa právo v dôsledku plynutia času premlčí, prípadne zanikne. Taktiež, ak neviete označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, spor je zrejme bezúspešný)

hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, čiže 405 eur (splnenie podmienky stanovenej hodnoty sporu sa nevyžaduje v sporoch, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť, napríklad, ak matka žiada o zrušenie ústavnej starostlivosti dieťaťa)

S finančnou účasťou v rozsahu 20 percent trov právneho zastúpenia*

váš príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy (nie viac ako 316,94 eura)

nemôžete si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom

nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu

hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, čiže 405 eur

* (to znamená sumu, ktorú si môže vyúčtovať advokát)

Splnenie podmienok posudzuje centrum v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci po podaní žiadosti. Toto konanie predchádza samotnému poskytovaniu právnej pomoci.

POZOR! Ak zatajíte informácie, pre ktoré by vám nebola poskytnutá právna pomoc, budete povinný nahradiť centru všetky náklady, ktoré pri poskytovaní právnej pomoci vznikli.

TIPY REDAKCIE

Okrem kancelárií či konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci poskytujú právne služby aj iné inštitúcie. Pozrite sa, kde vám ešte môžu pomôcť.

Pomôcť môžu aj priamo advokátske kancelárie

S vaším právnym problémom sa môžete obrátiť aj priamo na advokátov. Niektoré advokátske kancelárie poskytujú právnu pomoc zadarmo (takzvané pro bono prípady), pokiaľ ide napríklad o zaujímavý či medializovaný prípad. Trend bezplatnej právnej pomoci je aktuálne v prípade startupov. Advokátske kancelárie veria, že takíto podnikatelia v budúcnosti využijú ich pomoc už ako platenú službu. Z dlhodobého hľadiska sa im tak radiť koniec koncov oplatí.

Obrátiť sa môžete aj na ombudsmana

Verejný ochranca práv chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci. A to vtedy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V našich končinách ide napríklad o prípady prieťahov v súdnych konaniach. Ak sa chce osoba domáhať ochrany svojich základných práv alebo slobôd, musí vo svojom podnete presne označiť súd, na ktorom sa konanie vedie. Odporúča sa aj uviesť spisovú značku, pod ktorou je súdne konanie vedené, a taktiež označiť, kedy bol zo strany dotknutého súdu urobený v predmetnej veci posledný procesný úkon. Úkony verejného ochrancu práv nie sú pre podávateľov podnetov spoplatnené. Samotný podnet je dokonca možné podať v materinskom jazyku, pričom náklady na tlmočenie znáša štát. Na ombudsmana sa môže obrátiť každý (bez ohľadu na vek, sociálny status, spôsobilosť na právne úkony či iné kritérium).

Zadarmo radia aj niektoré mestá

O právnu pomoc sa dá požiadať aj v niektorých obciach. Napríklad v Trnave funguje bezplatné právne poradenstvo pre cudzincov. Táto právna pomoc zahŕňa napríklad i sprevádzanie na úradoch. V Martine, naopak, môžu tunajší obyvatelia, ktorí majú v meste trvalý pobyt, bezplatne využívať služby Centra mestského právneho poradenstva. Právne poradenstvo poskytujú odborní zamestnanci mesta na oddelení právnych služieb. Je zamerané predovšetkým na oblasti občianskeho, správneho a sociálneho práva. Informujte sa preto priamo vo svojej obci, či takúto službu občanom ponúka.

Študenti práva ponúkajú pomoc bezplatne tiež

Študenti práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity budú poskytovať obyvateľom Trnavy bezplatné právne poradenstvo. Projekt je súčasťou klinického vzdelávania právnickej fakulty, ktorá ho bude realizovať počas zimného semestra, teda od októbra do decembra tohto roka. Právnu kliniku pre občanov mesta povedie supervízor kliniky, ktorý bude záujemcov rozdeľovať medzi jednotlivých študentov a zároveň bude dohliadať nad ich konzultovaním a záverečnými výstupmi. Samotnú kliniku pre občanov mesta pripravuje fakulta v spolupráci s mestom Trnava.

(06.09.2016; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 15; Martin Ducár)

Kde nájdete kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci

Na Slovensku máme momentálne trinásť kancelárií, v ktorých môžete žiadať bezplatnú právnu pomoc. Okrem toho existujú aj takzvané konzultačné pracoviská, ktoré svojou pôsobnosťou spadajú pod kancelárie. Aktuálne je ich štrnásť. Ich počet by sa však mal, počnúc novým rokom, rozšíriť.

Tímy sa budú rozširovať. Pravdepodobne od nového roka

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť Centrum právnej pomoci. Dôvodom je novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá je aktuálne v legislatívnom procese a ktorá má zabezpečiť prístupnejší osobný bankrot. Centrum sa má posilniť práve v tých lokalitách, v ktorých sa predpokladá najväčšia koncentrácia ľudí, ktorí sú postihnutí dlhovou pascou. Na existujúcu kanceláriu v Bratislave by sa mali napojiť konzultačné pracoviská v Senici a Nových Zámkoch. Pracovisko v Rimavskej Sobote s už existujúcimi konzultačnými pracoviskami v Brezne a Jelšave sa má rozšíriť o Telgárt, Poltár, Revúcu a Rožňavu. Kanceláriu v Prešove a existujúce konzultačné pracoviská v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Bardejove, Michalovciach a Medzilaborciach, naopak, majú doplniť o Vranov nad Topľou, Trebišov, Sabinov a Kežmarok. Posledné dva tímy chce ministerstvo umiestniť v Žiari nad Hronom a v Žiline. Zoznam však nie je definitívny a jeho presná podoba bude známa až po prerokovaní novely parlamentom.

Úradné hodiny*:

Vo všetkých kanceláriách:

Konzultačné dni:

Pondelok: 8.00 – 15.00 h

Streda: 8.00 – 16.00 h

(v Bratislave do 15.30 h)

Podateľňa:

Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 15.00 h

Streda: 8.00 – 16.00 h

(v Bratislave do 15.30 h)

Piatok je stránkový deň vo všetkých kanceláriách len do 13.00 h.

* úradné hodiny jednotlivých konzultačných pracovísk si môžete pozrieť na webovom sídle Centra právnej pomoci (www.centrumpravnejpomoci.sk)

(06.09.2016; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 16; Martin Ducár)

Oznam o zrušení kancelárie Tvrdošín

Ku dnu 30.9.2016 sa ruší kancelária Tvrdošíne zároveň sa mení územná pôsobnosť kancelárie Centra právnej pomoci mimo svojho sídla v Žiline a pričlenia sa okresy patriace pôvodne do územnej pôsobnosti zrušenej kancelárie Centra právnej pomoci v Tvrdošín nasledovne :

Kancelária Centra právnej pomoci Žilina:
okresy Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo

Posledný konzultačný deň v kancelárii Tvrdošín bude  v stredu 14.9.2016.

Oznam

Kancelária Liptovský Mikuláš bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená v dňoch od 30.08.2016 do 09.09.2016. Ďakujeme za pochopenie.

V klientskom centre poskytujú právne rady

Od marca bolo v Považskej Bystrici zriadené konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci so zámerom poskytovať komplexnú právnu pomoc ľuďom v materiálnej núdzi.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom spravodlivosti, ktorá má pobočky po celom Slovensku. Je to v súčasnosti jediná inštitúcia, ktorá môže ustanoviť bezplatného advokáta do občianskoprávneho súdneho konania, pričom poskytuje aj právne poradenstvo formou predbežných konzultácií. Ako informovala vedúca kancelárie v Žiline Mgr. Mária Onofrejová, služby centra môže využiť ktokoľvek.

„Doposiaľ chodili ľudia po rady do Žiliny, čo im zaberalo čas a vznikali zbytočné náklady na cestovanie. Keďže sme zriadili pobočku bližšie k ľuďom, poradiť sa alebo požiadať opravnú pomoc môžu obyvatelia ktoréhokoľvek susedného mesta,“ uviedla.

Dva dni v mesiaci

Ako ďalej informovala Onofrejová, konzultačné pracovisko v klientskom centre okresného úradu funguje v Považskej Bystrici len v určité dni a hodiny v mesiaci. Stanovené sú obvykle dva dni v mesiaci- spravidla každý druhý štvrtok, kedy chodia právnici z kancelárie Žilina, ktorí poskytujú základné informácie a predbežné konzultácie. „Oznamy o termínoch pravidelne zverejňujeme na web. stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Občianskoprávne spory

Posudzovanie nároku na bezplatnú právnu pomoc upravuje Zákon č.327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi s tým, že sú tri základné podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť. V prvom rade musí byť v materiálnej núdzi, teda spĺňať určité príjmové hranice, ktoré nesmie presiahnuť. Spor nesmie byť zrejme bezúspešný. Hodnota sporu musí presiahnuť výšku minimálnej mzdy, čiže musí byť vyššia ako 405 eur, okrem sporov, kde nie je možné vyčísliť hodnotu sporu v peniazoch, ako napríklad úprava práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu.

Podľa Márie Onofrejovej najčastejšími problémami, s ktorými sa obracajú ľudia na centrum, sú rodinné spory, teda spory o výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti rodičov, rozvodové konania, z občianskych vecí je to finančné vysporiadanie manželov po rozvode, vysporiadanie podielového vlastníctva či dedičské záležitosti. Druhý najväčší balík za rodinným právom sú vraj spotrebiteľské úvery a exekúcie. Nemalou čiastkou sú taktiež pracovnoprávne veci, ako napríklad neplatné skončenie pracovného pomeru alebo nevyplatenie mzdy.

Stanovený postup

Ak sa klient obráti na centrum, môže si priamo požiadať o poskytnutie právnej pomoci alebo mu môže byť poskytnutá predbežná konzultácia. V rámci predbežnej konzultácie sa najskôr oboznámime s problémom klienta a poskytneme mu základnú právnu radu, za čo sa vyberá správny poplatok 4,50 euro,“ informovala Onofrejová.

Dodala, že následne si môže podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Centrum posúdi jeho žiadosť a v prípade, že spĺňa zákonné podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci, prizná mu nárok na jej poskytnutie a pridelí sa mu advokát, právnik centra alebo mediátor, ak má záujem o mimosúdne riešenie sporu. „Upozorňujem však, že pôsobnosť centra sa vzťahuje len na občianskoprávne spory, trestné právo neriešime. V tomto prípade môže prideliť advokáta súd,“ dodala Onofrejová.

(02.08.2016; Noviny Stredného Považia; č. 30, SPRAVODAJSTVO / INZERCIA , s. 3; DANA VALACHOVÁ)

Centrum právnej pomoci poskytuje svoje služby už 10 rokov

Od roku 2006 keď ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorila prvé Centrum právnej pomoci v Bratislave, obrátilo sa naň takmer 30-tis. ľudí so žiadosťou o priznanie nároku na právnu pomoc.

Toto číslo nezahŕňa všetky konzultácie, ktoré centrum poskytuje. Len za minulý rok kontaktovalo centrum vyše 50-tis. klientov. Právna pomoc hradená štátom je dôležitá pre osoby, ktoré hľadajú spravodlivosť, ale pre nedostatok prostriedkov si nemôžu dovoliť služby advokátov. Aby mohli efektívne hájiť svoje práva a domôcť sa spravodlivosti, potrebujú rovnako ako všetci ostatní v určitých situáciách kvalifikované právne poradenstvo.

Zmyslom práce Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej komplexnej právnej pomoci osobám, ktoré pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby. Svojou činnosťou sa tak centrum snaží zabezpečiť osobám v núdzi efektívnu právnu ochranu v spolupráci s pridelenými advokátmi.

Vo vnútroštátnych sporoch centrum poskytuje právnu pomoc v občianskoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa). Rovnako tak v rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy); pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.); obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou alebo nebankovými subjektami) veciach; v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu – napr. Sociálnej poisťovne, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.); v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

V cezhraničných sporoch centrum poskytuje právnu pomoc vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych. Ďalej centrum poskytuje právnu pomoc v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Najčastejšie žiadajú o právnu pomoc ľudia pri rozvodoch, otázke zverenia detí do výchovy, výživnom, ale aj pri sporoch o určenie vlastníckych práv, či neplatnom skončení pracovného pomeru. Veľkú skupinu tvoria tzv. spotrebiteľské spory.

Centrum má v súčasnosti 14 kancelárií – v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Žiline, v Prešove, v Tvrdošíne, v Trenčíne, v Liptovskom Mikuláši, v Humennom, v Hlohovci, v Rimavskej Sobote, v Nitre, vo Svidníku alebo v Žiari nad hronom. Okrem týchto miest vykonáva činnosť aj v štrnástich konzultačných pracoviskách po celom Slovensku. Poradiť a pomôcť žiadateľom je pripravených celkovo 88 zamestnancov centra, z toho 45 právnikov. Viac informácií možno nájsť na www.centrumpravnejpomoci.sk.

„Centrum právnej pomoci má mať svoje nezastupiteľné miesto nie len pri poskytovaní právnej pomoci, ale aj pri šírení právneho vedomia v spoločnosti. Budeme sa naďalej usilovať o zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť služby advokáta. Uvažujeme o ďalšom rozšírení pôsobnosti centra o nové oblasti. Nedostatok peňazí nesmie byť zlomovým bodom, či sa niekto domôže spravodlivosti alebo nie; či dostane kvalifikovanú právnu radu alebo zostane odkázaný sám na seba aj pri komplikovaných právnych sporoch,“ uviedla pri tejto príležitosti štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Mária Kolíková, ktorá bola v roku 2006 prvou riaditeľkou centra.

„Z pozície riaditeľky môžem len uvítať, že sa Centrum právnej pomoci dostalo medzi priority súčasnej vlády, čo svedčí o tom, že vláda si uvedomuje akú úlohu môže centrum zohrať v prístupe k spravodlivosti pre čo najširšiu skupinu obyvateľov,“ uzatvorila riaditeľka centra Nataša Nikitinová.