Archív kategorií: Aktuality

Prednáška z rodinného a dedičského práva na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB

Asi pred dvoma týždňami bol náš kolega JUDr. Juraj Žemba, právnik z kancelárie CPP Banská Bystrica, oslovený veľmi dobrým kamarátom Matúšom Štulajterom pedagogicky pôsobiacim na Fakulte politológie a medzinárodných vzťahov UMB, či by ako človek z praxe nepripravil prednášku z rodinného a dedičského práva pre študentov prvého ročníka.
Podobné aktivity sú vášňou mnohých našich kolegov, pre ktorých je práca zároveň koníčkom, a z toho dôvodu nemohol ani Juraj odmietnuť a v príjemnej atmosfére podporenej plodnou diskusiou bola táto prednáška včera zrealizovaná.
Spoločne zdieľame názor doktora Žembu a myslíme, že Centrum právnej pomoci bolo reprezentované dôstojne. Pán kolega, patrí vám za to veľké ĎAKUJEME.


Otvorenie nových kancelárií v Trnave a Tvrdošíne

Robíme všetko preto, aby sme k Vám boli bližšie a mohli poskytovať právnu pomoc všade tam, kde je to potrebné. Preto sme otvorili nové kancelárie Centra právnej pomoci v mestách Trnava a Tvrdošín.

Kancelária Trnava
Pekárska 11
917 01 Trnava
Tel: 033 / 293 30 91
E-mail: info.tt@centrumpravnejpomoci.sk

Úradné hodiny

Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín
Tel: 043 / 290 10 31
E-mail: info.ts@centrumpravnejpomoci.sk

Úradné hodiny

Centrum právnej pomoci aj na Facebooku

Centrum právnej pomoci spúšťa svoju novú Facebookovú stránku, aby lepšie informovalo širokú verejnosť nie len o novinkách a aktualitách Centra právnej pomoci, ale bolo bližšie k ľuďom. Našim cieľom je, aby sa informácie o existencii Centra právnej pomoci dostali do uší a očí celého Slovenska a aby sme dokázali poradiť a pomôcť širokej verejnosti. Najmä však tím, ktorí sú v materiálnej núdzi a nemajú dostatok finančných prostriedkov na komerčné právne služby a advokátov.

Sledujte nás aj na Facebooku:

https://www.facebook.com/centrumpravnejpomoci.sk/

S Centrom právnej pomoci sa spojíte jednoduchšie

Centrum právnej pomoci má novú „kontaktnú linku“:  0650 105 100.

Vďaka automatizovanému systému hlásky sa ľudia jednoducho spoja s kanceláriou, ktorú práve potrebujú. Linka slúži aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú.

Nová kontaktná linka posúva služby Centra právnej pomoci opäť bližšie k ľuďom. Ak potrebujete právnu pomoc, nemusíte už prechádzať rôzne adresáre, hľadať kontakt na konkrétnu kanceláriu podľa bydliska. Stačí vám už len jedno číslo – 0650 105 100. Ďalej vás už naviguje automatizovaný systém hlásky, prostredníctvom ktorého sa jednoducho spojíte s kanceláriou, ktorú potrebujete.

Táto linka slúži zároveň aj advokátom, ktorí s Centrom právnej pomoci spolupracujú, aby mohli byť priamo spojení s právnym odborom, alebo s príslušnou kanceláriou, s ktorými najčastejšie komunikujú.

Kontaktná linka 0650 105 100 funguje od 1. Septembra 2017, jej prevádzkovateľom je Centrum právnej pomoci – www.centrumpravnejpomoci.sk.

*Cena volania je účtovaná ako cena miestneho hovoru, v prípade telefonátu z mobilu je hovor spoplatnený podľa príslušného cenníka operátora.

Nárok na bezplatné právne služby? Pozrite sa, kedy ich môžete využiť

Základom úspešnej žiadosti o právne poradenstvo sú doklady o príjmovej a majetkovej situácii klienta.

Len za minulý rok kontaktovalo jednotlivé pobočky Centra právnej pomoci vyše 50-tisíc klientov. HN pripravili pre vás prehľad o tom, kedy a za akých podmienok môžete u nás žiadať o bezplatné právne poradenstvo.

Ako postupovať krok za krokom

1. Podáte žiadosť o poskytnutie právnej pomoci. Žiadosť sa podáva písomne na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii či na konzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci. Tlačivo je možné aj stiahnuť na jeho webovom sídle (www.centrumpravnejpomoci.sk), či na webe ministerstva spravodlivosti (www. justice.gov.sk). Na žiadosť vám môže byť dokonca zaslaný.

2. Podanie žiadosti nie je spoplatnené. Pozor si dávajte najmä v tých častiach tlačiva, ktoré sa týkajú dokladov k príjmovej a majetkovej situácii žiadateľa. Tiež je zároveň potrebné k žiadosti priložiť aj niektoré dokumenty (napríklad potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o dávkach nemocenského poistenia a dávkach v nezamestnanosti).

3. Žiadosť zašlete na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra. Zastaviť sa však môžete aj osobne v kancelárii alebona konzultačnom pracovisku, kde vám bude poskytnutá pomoc pri vypĺňaní žiadosti.

4. Ak bude na vydanie rozhodnutia o žiadosti potrebné ešte doložiť doklady alebo niektoré údaje, centrum vás na to upozorní. Potom je potrebné informácie po výzve centra v určenej lehote doplniť. Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace. O nároku na poskytnutie právnej pomoci rozhodne centrum do 30 dní.

5. Proti rozhodnutiu centra, ktorým nebola priznaná právna pomoc, sa môžete odvolať na príslušný krajský súd, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Centrum neprizná právnu pomoc žiadateľom, ak nespĺňajú všetky podmienky zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Ak však pominú dôvody, pre ktoré vám nebol priznaný tento nárok, môžete opätovne podať žiadosť o právnu pomoc aj v tej istej veci.

6. Ak vám bol rozhodnutím centra priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci, môžete využiť komplexné právne služby. Ide najmä o právne poradenstvo (konzultácie), pomoc pri mimosúdnych konaniach, spisovanie podaní na súdy (príprava návrhov, žalôb) či zastupovanie pred súdom. Ak vám bol rozhodnutím priznaný nárok na právnu pomoc s finančnou účasťou, ste povinný zároveň uhradiť stanovenú finančnú účasť centru alebo advokátovi, resp. mediátorovi.

7. Samotnú právnu pomoc bude poskytovať určený advokát alebo právnik centra, prípadne určený mediátor. Služby vám budú ponúknuté až do právoplatného skončenia súdneho alebo mimosúdneho konania v danej veci.

8. Centrum vás vyzve na uzatvorenie dohody o poskytovaní právnej pomoci a na udelenie splnomocnenia na úkony súvisiace s poskytovaním právnej pomoci. Následne ste povinný s centrom alebo určeným advokátom spolupracovať a akékoľvek dôležité zmeny (napríklad zmenu príjmu, nadobudnutie daru, rozvod) písomne oznámiť centru do ôsmich dní.

Zdroj – centrumpravnejpomoci.sk

V akých sporoch sa môžete obrátiť na pracovisko Centra právnej pomoci:

  • vo vnútroštátnych sporoch vo veciach občianskoprávnych (napríklad v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa),
  • rodinnoprávnych (platenie výživného, zverenie dieťaťa do výchovy),
  • pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, diskriminácie na pracovisku).
  • obchodnoprávnych (v spore z úverovej zmluvy s bankou, v konaní o osobnom bankrote)
  • v konaní pred súdom v správnom súdnictve (v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu napríklad Sociálnej poisťovne, pri nečinnosti správneho orgánu)
  • v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Podmienky na bezplatné poskytnutie pomoci

Bez finančnej účasti žiadateľa

nachádzate sa v stave materiálnej núdze – to znamená, že ste poberateľ dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo váš príjem nepresahuje 1,4-násobok životného minima (nie viac ako 277,33 eura)

nemôžete si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom (výška príjmu sa musí doložiť za kalendárny mesiac, v ktorom sa podáva žiadosť, pričom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred jej podaním)

nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu (ide najmä o prípady, keď sa právo v dôsledku plynutia času premlčí, prípadne zanikne. Taktiež, ak neviete označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, spor je zrejme bezúspešný)

hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, čiže 405 eur (splnenie podmienky stanovenej hodnoty sporu sa nevyžaduje v sporoch, ktorých hodnotu nie je možné vyčísliť, napríklad, ak matka žiada o zrušenie ústavnej starostlivosti dieťaťa)

S finančnou účasťou v rozsahu 20 percent trov právneho zastúpenia*

váš príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6 násobok uvedenej sumy (nie viac ako 316,94 eura)

nemôžete si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom

nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu

hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, čiže 405 eur

* (to znamená sumu, ktorú si môže vyúčtovať advokát)

Splnenie podmienok posudzuje centrum v konaní o nároku na poskytnutie právnej pomoci po podaní žiadosti. Toto konanie predchádza samotnému poskytovaniu právnej pomoci.

POZOR! Ak zatajíte informácie, pre ktoré by vám nebola poskytnutá právna pomoc, budete povinný nahradiť centru všetky náklady, ktoré pri poskytovaní právnej pomoci vznikli.

TIPY REDAKCIE

Okrem kancelárií či konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci poskytujú právne služby aj iné inštitúcie. Pozrite sa, kde vám ešte môžu pomôcť.

Pomôcť môžu aj priamo advokátske kancelárie

S vaším právnym problémom sa môžete obrátiť aj priamo na advokátov. Niektoré advokátske kancelárie poskytujú právnu pomoc zadarmo (takzvané pro bono prípady), pokiaľ ide napríklad o zaujímavý či medializovaný prípad. Trend bezplatnej právnej pomoci je aktuálne v prípade startupov. Advokátske kancelárie veria, že takíto podnikatelia v budúcnosti využijú ich pomoc už ako platenú službu. Z dlhodobého hľadiska sa im tak radiť koniec koncov oplatí.

Obrátiť sa môžete aj na ombudsmana

Verejný ochranca práv chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci. A to vtedy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V našich končinách ide napríklad o prípady prieťahov v súdnych konaniach. Ak sa chce osoba domáhať ochrany svojich základných práv alebo slobôd, musí vo svojom podnete presne označiť súd, na ktorom sa konanie vedie. Odporúča sa aj uviesť spisovú značku, pod ktorou je súdne konanie vedené, a taktiež označiť, kedy bol zo strany dotknutého súdu urobený v predmetnej veci posledný procesný úkon. Úkony verejného ochrancu práv nie sú pre podávateľov podnetov spoplatnené. Samotný podnet je dokonca možné podať v materinskom jazyku, pričom náklady na tlmočenie znáša štát. Na ombudsmana sa môže obrátiť každý (bez ohľadu na vek, sociálny status, spôsobilosť na právne úkony či iné kritérium).

Zadarmo radia aj niektoré mestá

O právnu pomoc sa dá požiadať aj v niektorých obciach. Napríklad v Trnave funguje bezplatné právne poradenstvo pre cudzincov. Táto právna pomoc zahŕňa napríklad i sprevádzanie na úradoch. V Martine, naopak, môžu tunajší obyvatelia, ktorí majú v meste trvalý pobyt, bezplatne využívať služby Centra mestského právneho poradenstva. Právne poradenstvo poskytujú odborní zamestnanci mesta na oddelení právnych služieb. Je zamerané predovšetkým na oblasti občianskeho, správneho a sociálneho práva. Informujte sa preto priamo vo svojej obci, či takúto službu občanom ponúka.

Študenti práva ponúkajú pomoc bezplatne tiež

Študenti práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity budú poskytovať obyvateľom Trnavy bezplatné právne poradenstvo. Projekt je súčasťou klinického vzdelávania právnickej fakulty, ktorá ho bude realizovať počas zimného semestra, teda od októbra do decembra tohto roka. Právnu kliniku pre občanov mesta povedie supervízor kliniky, ktorý bude záujemcov rozdeľovať medzi jednotlivých študentov a zároveň bude dohliadať nad ich konzultovaním a záverečnými výstupmi. Samotnú kliniku pre občanov mesta pripravuje fakulta v spolupráci s mestom Trnava.

(06.09.2016; Hospodárske noviny; mut. , PRÁVO A JUSTÍCIA , s. 15; Martin Ducár)