Konzultačné pracovisko Bánovce nad Bebravou

Centrum právnej pomoci

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3
P.O.Box 504
911 01 Trenčín
Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.tn@centrumpravnejpomoci.sk
V Konzultačnom pracovisku Bánovce nad Bebravou:

Konzultačné dni budú:
Konzultačné pracovisko pripravujeme.