Konzultačné pracovisko Galanta

Centrum právnej pomoci
Konzultačné pracovisko
Galanta

Iné kontakty:
Tel: 0650 105 100
E-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk

Adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05  Bratislava 15
Konzultačné dni budú:
Na konzultácie je potrebné sa objednať.
aktualizácia údajov…