CPP bližšie k cudzincom

logo amif

Názov projektu: CPP bližšie k cudzincom
Typ projektu: národný
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu“
„Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“

 

Názov prijímateľa: Centrum právnej pomoci
Sídlo prijímateľa: Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava
Názov projektu: CPP bližšie k cudzincom
Kód: SK 2 2015 AMIF SC1 P1/1
Číslo výzvy: SK 2 2015 AMIF SC1

Fond: Fond pre azyl, migráciu a integráciu
Špecifický cieľ 1: Azyl
Národný cieľ 1: Prijímanie/Azyl
Priorita 1: Služby poskytované v azylovom procese so špecifickou pozornosťou venovanou potrebám zraniteľných skupín

Doba realizácie: od 1. januára 2016 do 31. júla 2016 t.j. 7 mesiacov
Výška grantu: 87 029,77 EUR (z finančných prostriedkov zo zdrojov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vo výške 65 272,32 EUR a z finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR vo výške 21 757,45 EUR)

Stručná charakteristika Projektu:
Centrum právnej pomoci bude v rámci národného projektu z pozície, na ktorú má de jure monopol realizovať aktivity spočívajúce v poskytovaní právneho zastupovania, v poskytovaní všeobecného právneho poradenstva so špecifickou pozornosťou venovanou potrebám zraniteľných skupín, tlmočení osobných stretnutí právnikov s príslušníkmi cieľovej skupiny či prekladmi listín v konaniach o azyle, vyhostení a zaistení cieľovej skupiny za účelom poskytnutia právnej pomoci. V rámci týchto aktivít projektu bude každý štátny príslušník tretej krajiny riadne poučený o svojich právach a zastúpený v konaniach o vyhostení, o zaistení alebo v konaniach o azyle. Prispeje to k zlepšeniu právneho vedomia cieľovej skupiny, ako aj ku kvalifikovanému zastupovaniu a uplatňovaniu práv a chránených záujmov oprávnených osôb.

Aktivity projektu:
1.  Poskytovanie právnej pomoci
2. Poskytovanie všeobecného právneho poradenstva a informácií žiadateľom o azyl v prvom stupni azylového konania
3.  Koordinácia právnej pomoci
4. Tlmočenie stretnutí a pohovorov medzi cieľovou skupinou a právnikmi pri poskytovaní právnej pomoci
5. Preklady dokumentov, listín, rozhodnutí či iných dôkazov predkladaných počas konaní o azyle a preklady informačných letákov pre cieľovú skupinu

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie právneho povedomia, zabezpečenie prístupu k právnej pomoci, poskytovanie právneho poradenstva a informácií štátnym príslušníkom tretích krajín, nachádzajúcim sa v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení cudzinca a žiadateľom o azyl v azylovom konaní.

Čiastkové ciele:

1. Zvýšenie právneho povedomia, zabezpečenie právnej pomoci a právnej informovanosti štátnych príslušníkov tretích krajín nachádzajúcim sa v zariadeniach MV SR, ktorí sú v konaní o administratívnom vyhostení.
2. Zvýšenie právneho povedomia, zabezpečenie právnej pomoci a právnej informovanosti štátnych príslušníkov tretích krajín nachádzajúcim sa v zariadeniach MV SR, ktorí sú v konaní o zaistení.
3. Zvýšenie právneho povedomia, zabezpečenie právnej pomoci a právnej informovanosti štátnych príslušníkov tretích krajín nachádzajúcim sa v druhom a treťom stupni azylového konania.
4. Zabezpečenie informovanosti žiadateľov o azyl v prvom stupni azylového konania.
5. Zabezpečenie tlmočenia a prekladov právnych úkonov pre cieľovú skupinu v konaní o administratívnom vyhostení, konaní o zaistení a konaní o azyle.

Cieľové skupiny:

1. štátni príslušníci tretích krajín v konaní o administratívnom vyhostení, ktorým bude poskytnutá právna pomoc
2. štátni príslušníci tretích krajín v konaní o zaistení, ktorým bude poskytnutá právna pomoc
3. štátni príslušníci tretích krajín v azylovom konaní, ktorým bude poskytnutá právna pomoc v odvolacom konaní voči rozhodnutiu Migračného úradu MV SR
4. štátni príslušníci tretích krajín v konaní o azyl v prvom stupni
5. štátni príslušníci tretích krajín z cieľovej skupiny, ktorým budú poskytnuté tlmočnícke alebo prekladateľské služby

Zodpovedný orgánMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky