Informačný systém Centra právnej pomoci

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje v súlade Programovým vyhlásením vlády na roky 2016-2020 realizáciu viacerých projektov v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ku ktorým vypracovalo reformné zámery. V zmysle schváleného Reformného zámeru Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov sa Centrum právnej pomoci uchádza aj o podporu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Informačný systém Centra právnej pomoci. K projektu vypracovalo Centrum právnej pomoci v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle Príručky pre žiadateľa a odporúčaní Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu návrh štúdie uskutočniteľnosti. Štúdiu uskutočniteľnosti a príslušnú cost-benefit analýzu môžete nájsť TU.

Prílohy Veľkosť
sipka3Informačný systém Centrum právnej pomoci Typ štúdie uskutočniteľnosti. 2,50 MB
sipka3CBA podklad 0.30 MB
sipka3CBA príloha IS CPP 0.30 MB