Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov

                             

Názov projektu: Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov

Operačný program : Efektívna verejná správa

Typ projektu: národný projekt

Financovanie projektu: Projekt je financovaný Európskou úniou prostredníctvom OP  EVS a zo štátneho rozpočtu SR

Názov prijímateľa NFP: Centrum právnej pomoci

Sídlo prijímateľa NFP: Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava

 

Miesto realizácie projektu: všetky kraje SR

Doba realizácie projektu: od 1. februára 2017 do 31. decembra 2020

Výška poskytnutého NFP: 8 291 122,04 €

 

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám formou zvyšovania kompetencií zamestnancov Centra právnej pomoci a  vybudovania kancelárii a konzultačných pracovísk  Centra právnej pomoci. Naplnenie cieľa  národného projektu prispeje aj k ochrane stabilných ekonomických vzťahov a to formou poskytnutia právnej asistencie dlžníkom oddlžením a umožnením návratu dlžníkov do aktívneho ekonomického života na základe novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii.  Implementáciou opatrení na efektívny výkon v poskytovaní služieb (zriadenie Call centra, vytvorenie a zavedenie do praxe metodiky práce a štandardov poskytovaných služieb, zefektívnenie spolupráce s tretími stranami), zavedením elektronického poskytovania informačných služieb klientom a inováciou webovej stránky sa zefektívni a skvalitní proces poskytovania služieb klientom CPP.

Strategické ciele projektu:

  • Zefektívnenie poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a osobám, ktoré čelia bankrotu – posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci vrátane zriadenia Call centra a prevencia eskalácie právnych problémov.

  • Zvýšenie kvality v oblasti poskytovania právnej pomoci.
  • Ochrana stabilných ekonomických vzťahov – poskytnutie právnej asistencie dlžníkom oddlžením (osobný bankrot) a umožnenie návratu dlžníkov do aktívneho ekonomického života.

Stručný popis projektu:

Ciele a merateľné ukazovatele projektu budú naplnené na základe realizácie 5 hlavných aktivít projektu:

  • Analýza súčasného stavu poskytovania právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi na Slovensku a porovnanie so situáciou v Holandsku
  • Dobudovanie kancelárií a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci pre styk s klientmi aj pre prípad oddlženia (osobného bankrotu)
  • Implementácia opatrení na efektívny výkon v poskytovaní služieb
  • Vzdelávanie zamestnancov
  • Zvyšovanie adresnosti služieb poskytovaných Centrom právnej pomoci

 

Získať, analyzovať a vyhodnotiť údaje o existujúcich kanceláriách a konzultačných pracoviskách CPP a navrhnúť spôsob na ich ďalšie rozširovanie je cieľom Aktivity č. 1. Výstupom aktivity bude analýza súčasného stavu poskytovania právnej pomoci aj na základe porovnania so situáciou v Holandsku, odporúčania na jej ďalšie rozširovanie a koncepcia vzdelávania pracovníkov CPP. Ciele Aktivity č. 2 budú dosiahnuté personálnym posilnením 12 existujúcich kancelárii o 35 pracovníkov právnej asistencie dĺžnikom  formou oddĺženia a 3 právnikov, zriadením 3 nových kancelárií a zriadením 12 nových konzultačných pracovísk. Súčasťou Aktivity č. 2 bude aj zavedenie elektronického poskytovania informačných služieb klientom s využitím informačného systému, ktorý bude vytvorený v rámci OP II. Opatrenia na zefektívnenie výkonu pri poskytovaní služieb klientom CPP budú implementované v rámci Aktivity č. 3. Výstupom aktivity bude metodika práce a štandardy poskytovaných služieb, zavedenie elektronickej komunikácie s tretími stranami pomocou informačného systému vytvoreného v rámci OP II a zriadenie a personálne obsadenie Call centra. Naplnenie cieľov projektu bude zabezpečené aj zvýšením kompetencií a odborných zručností zamestnancov CPP formou kontinuálneho vzdelávania, ktoré bude realizované v rámci Aktivity č. 4. Pre efektívne poskytovanie právnej pomoci, pre prevenciu a pre predchádzanie vzniku právnych sporov je dôležitá aj úroveň povedomia o existencii CPP a jeho službách. Zvýšenie povedomia o existencii CPP a jeho základnom poslaní je cieľom Aktivity č. 5, v rámci ktorej sa uskutočnia rôzne druhy  informačných aktivít s využitím všetkých komunikačných nástrojov.

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na ww.opevs.eu