Informácie pre klientov

OZNAM

Prosíme klientov konzultačných pracovísk, aby poštu adresovali na príslušnú kanceláriu konzultačného pracoviska.

Ďakujeme za pochopenie.

>>Všetky informácie o Centre právnej pomoci od 1.5. 2015

Čo je poslaním Centra právnej pomoci?

Poskytnúť nové možnosti ochrany práv pre každého, kto nemá peniaze ani majetok na zabezpečenie právnej pomoci a zvyšovať právne povedomie spoločnosti.

Kto sme?

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Pracujeme od 1. januára 2006.

Zmyslom práce centra je poskytovať kvalitnú a komplexnú právnu pomoc vo vymedzených oblastiach ľuďom, ktorí nemôžu využívať právne služby v dôsledku nedostatku peňazí a majetku. Centrum sa tak snaží zabezpečiť ľuďom v núdzi efektívnu právnu ochranu a prístup k uplatneniu ich práv.

Naše tímy tvoria kvalifikovaní pracovníci a pracovníčky, pripravení pružne poskytovať pomoc alebo usmernenie v kanceláriách v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline, v Prešove, v Liptovskom Mikuláši, v Humennom, v Rimavskej Sobote, v Nitre, vo Svidníku, v Trenčíne, v Žiari nad Hronom a konzultačných pracoviskách v Banskej Štiavnici, v Brezne, v Čadci, v Ilave, v Leviciach, v Levoči, v Medzilaborciach, v Nových Zámkoch (dočasne z technických príčin zatvorené), v Prievidzi, v Spišskej Novej Vsi, vo Veľkom Krtíši, ktoré zabezpečujú lepší prístup k spravodlivosti našim klientom a klientkam na Slovensku.

Čo môže Centrum právnej pomoci poskytnúť klientovi?

1. Ak klient spĺňa podmienky nároku na poskytnutie právnej pomoci, centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc.

2. Právna pomoc môže mať potom formu

• právneho poradenstva (konzultácie),

• mediácie (mimosúdne riešenie sporov),

• spísanie podania na súdy (príprava návrhov, žalôb a pod.),

• zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo centrom,

• vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Ak klientovi hrozí zmeškanie lehoty, Centrum právnej pomoci môže rozhodnúť o poskytnutí predbežnej právnej pomoci tak, že vyplním príslušnú časť v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Zároveň ale musím počítať s tým, že ak sa po posúdení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že nespĺňam podmienky na priznanie nároku na jej poskytovanie, môžu mi byť dodatočne vyúčtované trovy poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa určí podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Centrum poskytne klientovi predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada vo veci. Predbežná konzultácia, ktorá by mala trvať maximálne do 1 hodiny, je spoplatnená sumou 4,5 €. Predbežnú konzultáciu poskytujú tiež advokáti zaoberajúci sa problematikou týkajúcou sa môjho prípadu s prihliadnutím na jeho odborné zameranie. Napr. v prípade úpravy práv a povinností k maloletým deťom sa obrátim na advokáta, ktorý sa zaoberá rodinným právom.

POZOR! Predbežná právna pomoc nie je totožná s predbežnou konzultáciou.

Kto sú naši klienti a klientky?

Právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytujeme všetkým fyzickým osobám. V cezhraničných sporoch sú klientmi ľudia, ktorí bývajú v inom členskom štáte EU (mimo Dánska) ako SR a príslušným je súd SR.

Klientom je tiež obyvateľ SR, ale má spor na súde v inom členskom štáte (mimo Dánska) ako v SR.

Právnu pomoc poskytujeme vo vnútroštátnych sporoch vo veciach:

• občianskoprávnych (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa),

• rodinnoprávnych (napr. platenia výživného, zverenia dieťaťa do výchovy)

• pracovnoprávnych (v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, diskriminácie na pracovisku a pod.).

• obchodnoprávnych (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte)

• v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu a pod.)

• v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

V cezhraničných sporoch vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a obchodnoprávnych.

V azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Kedy má klient/klientka nárok na poskytnutie právnej pomoci?

Aké sú podmienky?

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má klient/klienta vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

1) nachádza sa v stave materiálnej núdze – v stave materiálnej núdze sa klient/klientka nachádza vtedy, keď jeho/jej príjem nedosahuje 1,4 násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu – ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok dôkazov.

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom – splnenie tejto podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).

Právo na poskytnutie právnej pomoci s finančnou účasťou 20% trov právneho zastúpenia má klient/klientka vtedy, keď spĺňam súčasne tieto tri podmienky:

1) môj príjem presahuje 1,4-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôžem si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

2) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,

3) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Splnenie týchto podmienok posudzuje centrum vždy pred samotným poskytnutím právnej pomoci.

Ako má klient/klientka postupovať, ak chce požiadať o poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podáva klient písomne na predpísanom tlačive (PDF)- jej zaslaním na poštovú adresu niektorej z kancelárií centra alebo osobne v podateľni kancelárie centra.

Toto tlačivo si môžu klienti vyzdvihnúť osobne v kanceláriách alebo im ho na požiadanie zašleme (Poznámka: do správy nezabudnite uviesť poštovú adresu len v rámci SR, na ktorú máme tlačivo zaslať). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pokiaľ nebude žiadosť riadne vyplnená a úplná (to znamená, že klient nepredložil všetky potrebné doklady na preukázanie príjmovej a majetkovej situácie), centrum vyzve klienta na doplnenie žiadosti. Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace.