Informačné materiály

TIETO INFORMÁCIE SÚ URČENÉ PRE VŠETKÝCH OBČANOV.

V prílohe nájdete informačné brožúry o službách poskytovaných Centrom právnej pomoci v slovenskom jazyku vo formáte PDF.
…ak máte ďalšie otázky, týkajúce sa Vášho problému, neváhajte nás kontaktovať

O poskytovaných službách Centra právnej pomoci…

Základné informácie o Centre právnej pomoci, oblasti, v ktorých sa poskytuje právna pomoc, podmienky poskytnutia bezplatnej právnej pomoci, žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, predbežná konzultácia (právne poradenstvo), predbežná právna pomoc, právna pomoc v cezhraničných sporoch, či v azylových veciach sa môžete dočítať TU

Manželstvo, rodičovstvo, deti…

Uzavretím manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM).
V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva (predovšetkým príjmy a úspory z práce, z podnikania a príjmy zo sociálneho zabezpečenia resp. iné príjmy), ale sú tu aj výnimky, ktoré nespadajú do BSM…

Podľa cirkevných zákonov Katolíckej cirkvi sa manželstvo uzatvára manželskou zmluvou (v zmysle §2 kán. 1057 „neodvolateľnou zmluvou“), ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako na plodenie a výchovu detí.
Rozvod z pohľadu Katolíckej cirkvi…

K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Rozvodové konanie začína na návrh jedného z manželov, podať tento návrh je výlučné právo každého z manželov.
Súčasťou konania o rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti (ktoré sú maloleté v čase rozhodovania súdu o rozvode manželstva) je vždy aj úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

Rozvedený manžel/-ka, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela/-ky, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Bývalí manželia sa môžu dohodnúť aj mimosúdne, tzn. že jeden z manželov bude v určitej výške pravidelne mesačne prispievať na jeho výživu. Ak sa bývalí manželia nedohodnú, určí rozsah príspevku na výživu, na návrh niektorého z nich, súd. Súd pri rozhodovaní prihliada aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahu medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.

VÝŽIVNÉ na manžela/ku (počas trvania manželstva – na čas do rozvodu manželstva)

Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Táto vyživovacia povinnosť má prednosť pred vyživovacou povinnosťou detí voči rodičom. Ak si jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Výživné na manžela/ku nie je možné žiadať spätne, len od podania návrhu na súd.

VÝŽIVNÉ na plnoleté dieťa voči rodičovi

Osobou, ktorá je oprávnená podať návrh je plnoleté dieťa. Výživné na plnoleté dieťa nie je možné stanoviť spätne, len od podania návrhu na súd. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, pokiaľ deti nie sú schopné samé sa živiť. Plnoletosťou dieťaťa vyživovacia povinnosť pre rodiča nezaniká!

VÝŽIVNÉ – zvýšenie výživného na maloleté dieťa/deti

Vyživovacia povinnosť každého rodiča bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery je minimálne vo výške 30% sumy životného minima pre nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom je možné meniť, len ak sa zmenia pomery, kedy sa prihliada na vývoj životných nákladov. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Výživné na maloleté dieťa (deti) je možné zvýšiť alebo žiadať spätne tri roky od podania návrhu, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

O možnostiach zrušenia vyživovacej povinnosti na manželku alebo zrušenia príspevku na výživu rozvedeného manžela sa dočítate TU.

Podanie návrhu o určenie otcovstva prichádza do úvahy, ak sa dieťa narodilo mimo manželstva a nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov. V takom prípade sa uplatňuje v poradí tretia zákonná domnienka otcovstva, podľa ktorej sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase rozhodnom pre počatie dieťaťa, t.j. v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
a o možnostiach zapretia otcovstva sa dočítate TU.

Dedičstvo…

Spísanie, zmena alebo zrušenie závetu, Vydedenie alebo dedenie zo zákona – všetko, čo potrebujete vedieť o dedičstve, dedičoch a dedení… TU

Úvery a Exekúcie…

Spotrebiteľské úvery – zmluvné podmienky znevýhodňujúce spotrebiteľa…
Účelom tohto materiálu je poskytnúť priemernému spotrebiteľovi základné informácie týkajúce sa zmlúv o spotrebiteľských úveroch a oboznámiť spotrebiteľa s najčastejšie používanými zmluvnými podmienkami, ktoré aj keď odporujú zákonu, sú veriteľmi používané a spotrebiteľmi s výnimkou pár prípadov nenamietané.

Exekúcia – upovedomenie o začatí exekúcie, námietky a zastavenie exekúcie… Nezaplatili ste splátku alebo pokutu? Dlžíte peniaze? Obdržali ste upovedomenie o začatí exekúcie?
…všetko o exekúcii sa dočítate TU
alebo
Exekúcia – návrh na vykonanie exekúcie… Neplatí Vám manžel/manželka alebo iná povinná osoba výživné? Nedarí sa Vám vymôcť pohľadávku od dlžníka?
Ako postupovať sa dozviete TU

Zákonník práce – nevyplatenie mzdy…

Nevyplatil Vám zamestnávateľ mzdu alebo iné mzdové nároky? Ako upozorniť zamestnávateľa na tento problém sa môžete dočítať TU Prípadne si prečítať Otázku a odpoveď klienta…

Spôsobilosť na právne úkony…

Spôsobilosť na právne úkony predstavuje spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti a tým platne vstupovať do právnych vzťahov, uzavierať zmluvy, robiť všeobecne záväzné právne úkony, ktoré nesú určitý právny následok. Viac sa môžete dočítať TU

 

Príloha Veľkosť
sipka3info material platný od augusta 2016 176.29 KB
sipka31. Príspevok na výživu rozvedeného manžela 289.12 KB
sipka32. Príspevok na úhradu a výživu niektorých nákladov nevydatej matke 265.13 KB
sipka33. Náhradná rodinná starostlivosť 242.24 KB
sipka34. Neplatnosť výpovede z nájmu bytu 283.28 KB
sipka35. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 221.06 KB
sipka36. Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 233.52 KB
sipka37. Určenie vlastníckeho práva 217.79 KB
sipka38. Návrh na zrušenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti 276.41 KB
sipka39. Dobrovoľná dražba 233.43 KB
sipka310. Určenie otcovstva 246.53 KB
sipka311. Zapretie otcovstva 239.54 KB
sipka312. Nevyplatenie mzdy 211.28 KB
sipka313. Neplatné skončenie pracovného pomeru 432.15 KB
sipka314. Spôsoby skončenia pracovného pomeru 459.53 KB
sipka315. Osobný bankrot 366.81 KB
sipka316. Spôsobilosť na právne úkony 348.16 KB
sipka317. Návrh na vykonanie exekúcie 252.81 KB
sipka318. Upovedomenie o začatí ex. a námietky proti exekúcii 233.43 KB
sipka319. Zastavenie exekúcie a vylúčenie veci z exekúcie 246.53 KB
sipka320. Spotrebiteľské zmluvy 239.54 KB
sipka321. Určenie neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy 211.28 KB
sipka322. Odpor proti platobnému rozkazu 432.15 KB
sipka323. Vrátenie daru 459.53 KB
sipka324. Zvýšenie zníženie pre mal dieťa 366.81 KB
sipka325. Zvýšenie zníženie pre plnoleté dieťa 348.16 KB
sipka326. Návrh na ÚPP rodičov k mal deťom 252.81 KB
sipka327. Zákaz nakladania s nehnuteľnosťou 432.15 KB
sipka328. Vecné bremená 459.53 KB
sipka329. Výživné medzi ostatnými príbuznými 366.81 KB
sipka330. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi 348.16 KB
sipka331. Zrušenie vyživovacej povinnosti 252.81 KB
sipka332. Náhradné výživné 459.53 KB
sipka333. Rozvod manželstva bez maloletých detí 366.81 KB
sipka334. Rozvod manželstva a úprava práv a povin. k mal.d. po rozv 348.16 KB
sipka335. Dedenie 252.81 KB