Vybavovanie sťažností

V prípade, že chcete podať sťažnosť centru písomne, v prílohe nájdete formulár sťažnosti. Ak chcete Vašu sťažnosť podať elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára e-Sťažnosť na našej stránke.

Vaša sťažnosť musí obsahovať tieto náležitosti :
– musí z nej byť zrejmé, kto ju podáva, a preto musí obsahovať meno, priezvisko a adresu sťažovateľa/ky
– musí obsahovať predmet sťažnosti
– musí z nej byť zrejmé, čoho sa sťažovateľ/ka domáha.

Anonymná sťažnosť sa vybavuje len ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

Sťažnosti posielajte na adresu:


Centrum právnej pomoci
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15

Centrum právnej pomoci je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Predĺženie tejto lehoty je možné, avšak je nevyhnutné o tejto skutočnosti písomne (emailom) upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu. (Ide o predĺženie lehoty o ďalších 30 pracovných dní.)

Príloha Veľkosť
staznost_formular_cpp.pdf 45.11 KB