E-sťažnosť

Sťažnosť podaná prostredníctvom tohto formulára nie je kompletnou sťažnosťou v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Preto treba túto e-sťažnosť ešte následne (najneskôr do piatich dní od podania) potvrdiť v zmysle § 5 ods. 5 zákona o sťažnostiach, a to vlastnoručným podpisom, autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciou sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Chcem podať podnet / sťažnosť

"(napr. spisová značka veci, ktorou sa centrum zaoberá a v súvislosti s jej vybavovaním sa chcete sťažovať)


Začiarknite jednu možnosť, ktorá Vám najviac vyhovuje.