Úradná tabuľa CPP

V zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2019/08/Rozhodnutie.pdf

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Zastavenie správneho konania, Marián Dudiak 12. 08. 2019 967 kB
Priznanie nároku, Petra Petrenková 09. 08. 2019 561 kB
Výzva na doplnenie údajov, Adriana Beľušová 02. 08. 2019 1 MB