Rozhodnutia

V zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Rozhodnutie o prerušení správneho konania 31.05.2018 890kb
Rozhodnutie 06.06.2018 890kb
Postúpenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci – Upovedomenie 06.06.2018 890kb
Rozhodnutie o zastavení správneho konania 12.06.2018 732kb