Rozhodnutia

V zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný predpis.
Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

 

Príloha / odkaz Dátum ZVEREJNENIA Veľkosť
Rozhodnutie o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci 16.04.2018 719kb
Rozhodnutie o zastavení správneho konania 17.04.2018 896kb
Rozhodnutie o prerušení správneho konania 18.04.2018 701kb