Oznámenie

o vyhlásení výberového konania

Riaditeľka Centra právnej pomoci

 

v y h l a s u j e

 

v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere zamestnancov Centra právnej pomoci zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Usmernenie“)

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie miesta: informatik/-čka, zástup počas MD/RD (plat od 1.600,-€), VK č. 14/2024

 

 1. Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme

                Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzať, ktorý spĺňa

 1. a) kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (stredoškolské s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa)
 2. b) ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa v odbore informačné technológie, technickom alebo telekomunikačnom odbore v Slovenskej republike alebo má uznaný alebo nostrifikovaný doklad o získaní uvedeného vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na strednej alebo vysokej škole v zahraničí,

- odborná prax minimálne 3 roky,

- ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom,

- skúsenosti s MS Windows na administratívnej úrovni,

- základné skúsenosti v informačnej bezpečnosti,

- schopnosť analyticky myslieť a riešiť neštandardné situácie, zodpovednosť a rozhodnosť,

- pokročilé znalosti v oblasti počítačových sietí a LAN,

- schopnosť riešiť viaceré úlohy s rôznou úrovňou zložitosti naraz a schopnosť rozmýšľať v súvislostiach,

- MS 365 – pokročilý (administrátor/užívateľ),

- Databázové systémy (SQL) – základné znalosti,

- MS Windows –administrátor,

- Active Directory (windows) – základy,

- TCP/IP – pokročilý,

- SCCM – pokročilý.

 

 1. Náplň práce

- zabezpečovanie technickej podpory L2 úrovne (Service Desk) na ústredí organizácie a na jednotlivých organizačných jednotkách v regiónoch SR,

- zabezpečovanie technickej údržby zariadení,

- navrhovanie a implementovanie LAN siete v organizačných jednotkách organizácie,

- inštalácia a konfigurácia sieťových zariadení, výmena WiFi prístupových bodov,

- riešenie problémov s prístupom k sieti, k tlačiarňam a iným zariadeniam,

- zabezpečovanie riadnej prevádzky a funkčnosti systémov a infraštruktúry. Spolupracovanie na projektoch (pripomienkovanie zadania, testovanie aplikácie a pod.),

- proaktívnym prístupom pristupovať k výzvam, ktoré prináša IT prevádzka a prevádzka bezpečnostných technológií

- v úzkom tíme spolupracovanie na zavedení bezpečnostných politík, a všeobecne na zavedení bezpečnostných opatrení,

- aktívne komunikovanie s externými partnermi v rámci podpory IT,

- spravovanie informačného systému organizácie,

- plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa.

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov a písomností
 2. a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 3. b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. c) doklad osvedčujúci znalosť anglického jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka,
 5. d) profesijný štruktúrovaný životopis,
 6. e) motivačný list,
 7. g) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe.

 

Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť:

- certifikáty o absolvovaní kurzov a školení

 

Zamestnanecké výhody:

- odmeny, príspevok do DDS,

- pružný pracovný čas,

- 4 dni sick day,

- príspevok na stravovanie,

- služobný notebook.

 

 1. Podrobnosti o výberovom konaní

                Výberové konanie na obsadenie funkcie informatik/-čka Centra právnej pomoci sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom.

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokladmi

                Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné:

 1. a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky, správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta informatik/-čka“ alebo
 2. b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta informatik/-čka“ alebo
 3. c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: vyber@centrumpravnejpomoci.sk

najneskôr do 10.7.2024, vrátane.

                Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 10.7.2024, vrátane.

                Predpokladaný termín výberového konania je v 30.týždni.

 

V Bratislave, 6.6.2024

 

                                                                                                                                              JUDr. Anna Peťovská, PhD.

                                                                                                                                                       riaditeľka CPP

 

 Call to action