Oznámenie

o vyhlásení výberového konania

 

Riaditeľka Centra právnej pomoci

 

v y h l a s u j e

 

v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere zamestnancov Centra právnej pomoci zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Usmernenie“)

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

  • na obsadenie 1 miesta: právnik/-čka, Právny odbor, ústredie Centra právnej pomoci
  • na obsadenie 1 miesta: IT technik/-čka, ústredie Centra právnej pomoci
  • na obsadenie 2 miest: pracovník/-čka 1. kontaktu, kancelária Bratislava
  • na obsadenie 1 miesta: právnik/-čka, kancelária Prešov

 

Podrobnosti o výberových konaniach nájdete na www.centrumpravnejpomoci.sk  v sekcii Kariéra.

 

V Bratislave, 7.6.2024

 

 

 

                                                                                                                                              JUDr. Anna Peťovská, PhD.

                                                                                                                                                         riaditeľka CPP

 Call to action