podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
A.1
A.2
Údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi žiadateľa
(ak je žiadateľ neplnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony)
A.3
Údaje o splnomocnencovi žiadateľa pre účely nárokového konania
(v prílohe priložte plnomocenstvo)
B.1
B.2
 
B.3
Pozn.: Priložte fotokópie dokladov, ktoré preukazujú Vaše tvrdenia!
B.4

Pozn.: Priložte fotokópiu upovedomenia o začatí exekúcie a exekučného titulu. Ak sú proti Vám vedené aj ďalšie exekučné konania alebo obdobné vykonávacie konania, tieto špecifikujte v kolónke C. Doplňujúce informácie.
 
B.5
vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Čestne vyhlasujem, že som platobne neschopný/-á,do toho stavu som sa nepriviedol/-dla úmyselne, pri preberaní záväzkov som sa nespoliehal/-a na to, že svoje dlhy budem riešiť oddlžením a nemám snahu poškodiť svojho/-ich veriteľa/-ov alebo zvýhodniť niektorého/-ých veriteľa/-ov. Čestne vyhlasujem, že na území Slovenskej republiky mám centrum hlavných záujmov.
  • Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/-á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
 
Zadáva používateľ
  • Na výzvu Centra žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci.
  • Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po doručení riadne vyplneného formuláru žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď doložíte všetky požadované doklady Centru a poskytnete všetky informácie potrebné na rozhodovanie Centra o Vašom nároku.
  • Nakoľko Centrum poskytuje na účet príslušného súdu preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení konkurzom a dlžník je povinný hodnotu poskytnutého preddavku vrátiť Centru v mesačných splátkach do troch rokov od jeho poskytnutia, podmienkou poskytnutia právnej pomoci je uzavretie dohody o splátkach s Centrom. Táto pohľadávka Centra nie je oddlžením dotknutá. V konaní o oddlžení splátkovým kalendárom Centrum nemá oprávnenie hradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, v tomto konaní tieto náklady hradí dlžník. Rovnako to platí aj pre náklady právneho zastúpenia, ktoré si hradí dlžník sám.
  • Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra, je žiadateľ povinný Centru bezodkladne nahlásiť.