podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov („zákon o poskytovaní právnej pomoci“)
A.1
A.2
Údaje o zákonnom zástupcovi/opatrovníkovi žiadateľa
(ak je žiadateľ neplnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony)
A.3
Údaje o splnomocnencovi žiadateľa pre účely nárokového konania
(v prílohe priložte plnomocenstvo)
B.1
Uveďte, v akej právnej veci žiadate o právnu pomoc, a opíšte v stručnosti Váš prípad
Poznámka: Priložte všetky fotokópie súdnych rozhodnutí (platobných rozkazov, rozsudkov, uznesení), dôkazov, listín, prípadne inej dokumentácie, ktorou preukazujete Vaše tvrdenia!
B.2
Meno a priezvisko, kontaktné údaje protistrany v spore
 
B.3
Hodnota sporu
      (napr.: ak je predmetom sporu zaplatenie sumy 700 eur, hodnotou sporu je suma 700 eur)
(napr. lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu, odporu proti platobnému rozkazu, námietok proti exekúcii, premlčacia lehota, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti výpovede z práce; blížiace sa kľúčové súdne pojednávanie, dražba bytu, vysťahovanie z bytu)

Pozn.: Priložte fotokópiu dokladu, z ktorého ste sa dozvedeli, že Vám plynie lehota,
prípadne bol určený termín určitej udalosti!
Pozn.: V prípade, ak ste poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, časti E.1
až E.5 nevypĺňajte!
E.1
Príjmové pomery žiadateľa
Pozn.: K žiadosti priložte doklady o príjme z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť, a za 6 mesiacov pred jej podaním!
Mám príjem suma
Poberám suma
E.2
Majetkové pomery žiadateľa
Vlastním hodnota
E.3
Rodinné pomery žiadateľa
Manžel/-ka; druh/družka; zákonný zástupca/iná fyzická osoba, ktorá poberá na dieťa príjem
Meno a priezvisko dátum narodenia
E.4
Príjem spoločne posudzovaných osôb
Osoby uvedené v časti E.3 na účely posudzovania Vašej príjmovej situácie považujeme za spoločne posudzované osoby. To neplatí, ak sa sporíte medzi sebou navzájom. Z tohto dôvodu rovnako, ako pri Vašom príjme, zdokladujte aj príjmy týchto osôb za mesiac, v ktorom podávate žiadosť, a za 6 mesiacov pred jej podaním!
E.5
Výdavky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
Pozn.: K žiadosti priložte doklady o výdavkoch z mesiaca, v ktorom podávate žiadosť, a za 6 mesiacov pred jej podaním!
Výdavky Žiadateľ Manžel/ka, druh/žka, zákonný zástupca dieťaťa Nezaopatrené deti
Názov spoločnosti Žiadateľ Manžel/ka, druh/žka, zákonný zástupca dieťaťa Nezaopatrené deti
 
Opis Žiadateľ Manžel/ka, druh/žka, zákonný zástupca dieťaťa Nezaopatrené deti

Pozn.: Ak máte viac pravidelných výdavkov, uveďte ich podrobne v časti F. Doplňujúce informácie!
  • Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
 
Zadáva používateľ
  • Doklady preukazujúce, že sa žiadateľ nachádza v stave materiálnej núdze, nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Na výzvu Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) žiadateľ doplní v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci.
  • Centrum rozhodne o nároku na poskytnutie právnej pomoci do 30 dní, a to až po doručení riadne vyplneného formulára žiadosti doloženého všetkými potrebnými dokladmi, t. j. táto lehota začína plynúť až vtedy, keď doložíte všetky požadované doklady Centru a poskytnete všetky informácie potrebné na rozhodovanie Centra o Vašom nároku.
  • Ak Vám súd v konaní uloží nahradiť trovy súdneho konania, tieto trovy nemôže hradiť Centrum ani určený advokát. Trovy súdneho konania hradí spravidla účastník, ktorý nemal úspech vo veci.
  • Podanie tejto žiadosti nemá vplyv na plynutie lehôt, ktoré sa majú dodržať v prípade začatia konania alebo odvolania. Ak Vám plynie lehota, je dôležité na túto skutočnosť Centrum upozorniť v tejto žiadosti v časti D a požiadať o predbežné poskytnutie právnej pomoci.
  • Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra, je žiadateľ povinný Centru nahlásiť.
  • Ak sa po posúdení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že žiadateľ nesplňa podmienky na riadne priznanie nároku na jej poskytovanie po priznaní predbežného poskytnutia právnej pomoci, môžu mu byť dodatočne vyúčtované trovy predbežne poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa určí podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov).
  • Ak príjem žiadateľa presahuje 1,4-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6-násobku uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci právnikom Centra, určeným advokátom alebo mediátorom pri splnení podmienky finančnej účasti v rozsahu 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu.