Bežná agenda (civil)

V tejto sekcii nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa bežnej agendy. Problematika je právne náročná a odporúčame osobnú konzultáciu v Centre právnej pomoci (ďalej len „Centrum“). K tejto problematike máme vypracovanú aj brožúru.

Ak nenájdete odpoveď na Vašu otázku, alebo Vaša otázka je príliš špecifická, alebo osobná, tak prosím neváhajte a kontaktujte nás na tel. č. 0650 105 100, radi Vaše ďalšie otázky zodpovieme. 


Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podávate na tlačive (prepojenie – link na Dokumenty na stiahnutie). Tlačivo žiadosti si môžete osobne vyzdvihnúť v ktorejkoľvek kancelárii centra alebo môžete požiadať o jeho zaslanie poštou.

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami je možné zaslať na poštovú adresu Centra; doručiť osobne do Informačnej kancelárie Centra alebo odoslať elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).

 

Pred podaním žiadosti nie je potrebné absolvovať predbežnú konzultáciu. Napriek tomu Centrum odporúča absolvovať predbežnú konzultáciu, počas ktorej zamestnanec Centra poskytne základnú právnu radu a usmernenie v konkrétnej veci.

Predbežná konzultácia  v civilnej agende je spoplatnená sumou 4,50 €/hodina.

Na predbežnú konzultáciu sa môžete objednať osobne v ktorejkoľvek kancelárii Centra resp. prostredníctvom Call centra na tel. č. 0650 105 100.

 

Môžete splnomocniť na zastupovanie inú fyzickú osobu. K tlačivu žiadosti je potrebné priložiť aj plnomocenstvo. Pokiaľ nebude plnomocenstvo priložené, Centrum komunikuje len so žiadateľom.

 

Právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti máte vtedy, keď spĺňate súčasne tieto tri podmienky:

  • nachádzate sa v stave materiálnej núdze,
  • nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
  • hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom.

Ak Centrum posúdi, že niektorá z podmienok nie je splnená,  rozhodne o nepriznaní nároku na právnu pomoc.

 

Ak presahujete svojím príjmom hranicu 1,4 – násobok životného minima ale nepresahujete 1,6 – násobok sumy životného minima a spĺňate všetky ostatné podmienky na priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci, bude Vám priznaný nárok s finančnou účasťou. Finančná účasť predstavuje 20% zo sumy trov právneho zastúpenia. Napríklad v právnej veci určenia výživného je účasť vo výške 26,- Eur. Túto sumu je možné uhradiť v splátkach.

 

Informácie, aké doklady priložiť k žiadosti, sú uvedené priamo v tlačive žiadosti. K preukázaniu príjmovej a majetkovej situácie je potrebné predložiť doklady o príjme za mesiac podania žiadosti a 6 mesiacov pred jej podaním. Predloženie dokladov k právnej stránke závisí od právneho prípadu. Môže ísť napr. o rodný list, sobášny list, rozhodnutie súdu, platobný rozkaz...

 

Dokladmi preukazujúcimi Váš príjem môžu byť napr. výplatné pásky, potvrdenie od zamestnávateľa/-ľov (ak pracujete resp. ak ste pracoval u viacerých zamestnávateľov), potvrdenia Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok,  dávok dôchodkového poistenia, potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, daňové priznanie a pod. Doklady o preukázaní príjmovej situácie nesmú byť staršie ako tri mesiace.

 

V zmysle zákona Centrum skúma aj príjmovú situáciu spoločne posudzovaných osôb. Za spoločne  posudzovanú osobu sa nepovažuje osoba s protichodným postavením – napr. pri rozvode manželstva je touto osobou manžel/-ka.

 

K žiadosti je potrebné predložiť všetky relevantné doklady na posúdenie právnej stránky veci, prípadne označiť dôkazy, ktorými osobne nedisponujete a ako ich možno získať. V nárokovom konaní Centrum vyhodnotí či dôkazy sú postačujúce a preukazujú existenciu práva, či nedošlo k premlčaniu práva prípadne k jeho preklúzii.

 

Sú to napríklad spory týkajúce sa správneho súdnictva, antidiskriminačné spory, právo duševného vlastníctva, ochrana osobnosti ak sa neuplatňuje nemajetková ujma, rodinné právo (určenie otcovstva, rozvod, zrušenie BSM).

 

Pokiaľ sa zistí, že žiadosť nie je riadne vyplnená alebo nie sú doložené všetky potrebné doklady (to znamená, že neboli predložené všetky potrebné doklady na preukázanie príjmovej a majetkovej situácie, doklady k právnej stránke resp. je potrebné doplniť ďalšie informácie), Centrum preruší konanie a vyzve Vás na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote.

 

O úplnej žiadosti doloženej všetkými dokladmi Centrum rozhodne v 30-dňovej lehote.