INFORMÁCIE URČENÉ LEN PRE MEDIÁTOROV.  

Význam mediácie v súvislosti s riešením sporov je veľmi významným krokom pri zabezpečovaní spravodlivého riešenia sporov a je jednou z foriem právnej pomoci, ktorú môže poskytovať Centrum v rámci svojej činnosti a v spolupráci s mediátormi, ktorí sú registrovaní v registri Ministerstva spravodlivosti SR v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediácii“). V prípade, ak Centrum určí mediátora a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, má mediátor nárok na zaplatenie odmeny za výkon činnosti mediátora v súlade s osobitným predpisom, v tomto prípade sa vylučuje dohoda o odmene mediátora odlišným spôsobom, ako stanovuje vyhláška č. 337/2011 Z. z. o odmene mediátora za výkon mediácie (ďalej len „vyhláška“). Mediátor je povinný v súlade s týmto upraviť v Dohode o začatí mediácie ustanovenia dohody v oblasti mlčanlivosť mediátora tak, aby mohol preukázať Centru potrebné informácie, na základe ktorých bude fakturovať odmenu za výkon mediačnej činnosti.

V súlade s ustanovením § 2 vyhlášky v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi sa odmena mediátora určuje paušálnou sumou v závislosti od skutočného priebehu mediácie.

V súlade s platnou vyhláškou má mediátor nárok na odmenu v zmysle § 2 ods. 1 nasledovne:

  1. a) v sume 20 eur, ak osoby uzavrú dohodu o začatí mediácie,
  2. b) v sume 50 eur, ak sa osoby zúčastnia aspoň na troch stretnutiach s mediátorom s cieľom vyriešiť spor medzi nimi, alebo
  3. c) v sume 100 eur, ak osoby uzavrú dohodu, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Mediátor má nárok na odmenu najvyššej sumy, jednotlivé položky sa nekumulujú. Pre preukázanie počtu troch stretnutí s mediátorom sa musí aspoň jedného stretnutia zúčastniť osoba zúčastnená na mediácii, ktorá nie je zároveň oprávnenou osobou. Ak nebola podpísaná Dohoda o začatí mediácie, nie je možné uplatniť si nárok na odmenu podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky.

Ak sa výkon mediácie vzťahuje na dve alebo viaceré oprávnené osoby, zvýši sa odmena, na ktorú podľa § 2 ods. 1 vznikne mediátorovi nárok, o 20 % bez ohľadu na počet oprávnených osôb.

 

Ak sa výkon mediácie vzťahuje na dve alebo viaceré veci, ktoré skutkovo súvisia so sporom, na ktorého riešenie bol mediátor určený Centrom právnej pomoci, zvýši sa odmena, na ktorú podľa § 2 ods. 1 vznikne mediátorovi nárok, o 50 %; odmena za ostatné veci sa neprizná. Predmet alebo viaceré predmety sporu, ktoré spolu súvisia, sa uvádzajú obvykle priamo v Dohode o začatí mediácie.

 

Ak sa výkon mediácie týka mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, môže Centrum právnej pomoci odmenu, na ktorú podľa § 2 ods. 1 vznikne mediátorovi nárok, zvýšiť najviac o 100 %.

 

Ak je mediátor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je mediátor povinný platiť podľa osobitného predpisu.2)

 

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s výkonom mediácie.

 

Dôležité upozornenie:  úvod tlačiva – časť „Rozhodnutie Centra“  sa týka rozhodnutia príslušnej kancelárie Centra, ktorým bol mediátor určený  - je potrebné uviesť názov príslušnej kancelárie, číslo spisu a najmä meno oprávnenej osoby alebo osôb, ktorým je poskytovaná mediácia mediátorom určeným Centrom.

K tlačivu Vyúčtovanie odmeny mediátora je potrebné priložiť:

  • Kópiu Dohody o začatí mediácie, podpísanú osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom
  • Ak sa žiada vyplatiť odmena za najmenej tri zrealizované stretnutia, kópiu výkazu uskutočnených stretnutí s osobami, zúčastnenými na mediácii, pričom stretnutie môže prebiehať ako spoločné stretnutie s dvomi alebo viacerými osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom alebo ako individuálne stretnutie, pokiaľ nie je možné alebo vhodné viesť mediáciu formou spoločných stretnutí. V prípade, ak je mediačné stretnutie vedené formou online, je potrebné preukázať uskutočnenie stretnutia formou printscreenu obrazovky alebo iného podkladu z ktorého vyplýva, kedy stretnutie s mediátorom prebehlo a kto sa stretnutia zúčastnil.
  • Ak sa žiada vyplatiť odmena v prípade uzatvorenia dohody o mediácii - kópiu Dohody o mediácii, ktorá je výsledkom mediácie.
  • Kópiu Potvrdenia o skončení mediácie s vyznačením, kto boli osoby zúčastnené na mediácii,  kedy mediácia začala, označením Dohody o začatí mediácie a údajom, kedy a akým spôsobom v súlade s § 14 ods. 8 zákona č. 420 /2004 Z.z. o mediácii mediácia skončila.

 

Ak má mediátor k dispozícii rozhodnutie príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci o určení mediátora, je vhodné, aby ho k vyúčtovaniu priložil.  

Takto skompletizované Vyúčtovanie odmeny mediátora je nutné zaslať:

  • ako všeobecné podanie cez Slovensko.sk
  • alebo poštou na adresu Centrum právnej pomoci, právny odbor, Námestie slobody 12, P.O.BOX 18, 810 05 Bratislava 

Vyúčtovanie nedoručujte do našich kancelárií. Vždy ho adresujte na adresu právneho odboru v Bratislave.

Formulár vyúčtovania:

O forme poskytnutia právnej pomoci oprávneným osobám rozhoduje Centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu, účelnú ochranu práv oprávnenej osoby a postoj strany sporu, ktorá nie je oprávnenou osobou, k uskutočneniu mediácie. Centrum určí mediátora z registra mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, pričom sa zohľadní kritérium nestrannosti mediátora vo vzťahu k stranám sporu, odborné zamerania mediátora podľa okolností prípadu a dostupnosť poskytovaných mediačných služieb. Mediátor bude určený v rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Kontaktné údaje:

 

 

Na stiahnutie