Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii)


Centrum právnej pomoci podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona zákon o slobode informácii zverejňuje


sadzobník úhrad za sprístupnenie informácii

 


1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie

a) 0,02 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A4,

b) 0,03 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A4,

c) 0,04 eura za vyhotovenie jednostrannej informácie formátu A3,

d) 0,06 eura za vyhotovenie obojstrannej informácie formátu A3,

2. Obálka

Formát A6 – 0,02 eura

Formát A5 – 0,03 eura

Formát A4 – 0,07 eura

3. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.

4. Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú sprístupňované bezplatne.

5. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie

a) bezhotovostne prevodom na účet Štátnej pokladnice s uvedením variabilného symbolu, číslo účtu: 7000245405, kód banky: 8180.

b) v hotovosti v podateľni sídla Centra právnej pomoci ma Račianskej 71, 810 05 Bratislava v čase úradných hodín.

6. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie súhrne neprekročia čiastku 6,64 eura.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom osvedčenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady podľa predchádzajúcej vety prekročia sumu 6,64 eura.

Zamestnanec Centra právnej pomoci, ktorý rozhoduje o sprístupnení informácie, môže úhradu nákladov podľa bodu 1. až 3. odpustiť. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.