Podmienky poskytovania informácií

 

Vybavovanie žiadostí doručených v zmysle  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám patrí do pôsobnosti Právneho odboru Centra právnej pomoci.

 

Subjektom zodpovedným za správnosť poskytovaných informácií sú jednotlivé organizačné útvary Centra právnej pomoci, s ohľadom na ich pôsobnosť a druh požadovanej informácie.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

 

Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom:

  • písomne: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, P.O.BOX 18, 810 05 Bratislava
  • ústne: v sídle Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, Bratislava
  • poštou: info@centrumpravnejpomoci.sk
  • telefonicky: 0650 105 100

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybavuje Centrum právnej pomoci  bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.


Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

 

Ak Centrum právnej pomoci nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Postúpenie žiadosti oznámi žiadateľovi.

 

Ak Centrum právnej pomoci nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.  Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.

 

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Na stiahnutie