Dobrý deň,

vitajte na stránkach Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“). 

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum vzniklo 1.januára 2006. Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Od 1. marca 2017 sa významne rozšírila pôsobnosť Centra aj o agendu tzv. osobného bankrotu,  tzn., že medzi klientov Centra sa zaradili aj občania, ktorí čelia exekúciám. Pôsobnosť Centra je pomerne rozsiahla. Centrum sa však vždy snaží o to, aby klienti dostávali kvalitnú, efektívnu právnu pomoc a aby ich materiálna núdza nebola prekážkou prístupu k spravodlivosti.

Poslaním Centra je poskytnúť občanom odborné informácie o svojich možnostiach a právnu pomoc napr. v občianskoprávnych veciach, v rodinnoprávnych veciach, v  pracovnoprávnych veciach, či  v konaní o oddlžení fyzických osôb. Tento proces začína akýmkoľvek prvým kontaktom občana s Centrom a to osobne, telefonicky alebo elektronicky. 

Centrum je inštitúciou, ktorá napĺňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti.  Centrum klientom môže poskytnúť právne poradenstvo,  ako aj zastupovanie pred súdom Centrom určeným advokátom alebo zamestnancom Centra.

Občan nájde kvalifikovaných zamestnancov pripravených pružne poskytovať právnu  pomoc v 15 kanceláriách po celom Slovensku a v 44 konzultačných pracoviskách, ktoré sú organizačne začlenené pod jednotlivé kancelárie Centra.