INFORMÁCIE URČENÉ LEN PRE ADVOKÁTOV.  

V nadväznosti na stretnutie s predstaviteľmi SAK sme pripravili tlačivo pre  uplatnenie trov právneho zastúpenia, ktoré predkladáme v Pdf a excel formáte.

Účelom tlačiva je zjednodušiť advokátom vyúčtovanie trov právneho zastúpenia. Tlačivo je pripravené tak, že nie je k nemu potrebné  písať sprievodný list, postačí vyplniť príslušné riadky, doplniť prílohy, podpis a pečiatku a zaslať na adresu právneho odboru Centra právnej pomoci v Bratislave (nie príslušnej kancelárii).

Dôležité upozornenie:  úvod tlačiva – časť „Rozhodnutie Centra“  sa týka rozhodnutia príslušnej kancelárie Centra, ktorým bol advokát určený na zastupovanie  - je potrebné uviesť názov príslušnej kancelárie, číslo spisu a najmä meno klienta, ktorého advokát zastupoval.

K tlačivu Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia, resp. k akémukoľvek inému vyúčtovaniu trov právneho zastúpenia je potrebné priložiť:

  • fotokópiu rozhodnutia súdu vo veci samej, príp. rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, s vyznačenou doložkou právoplatnosti
  • fotokópiu rozhodnutia súdu o náhrade trov konania v prípade, ak súd rozhodol samostatným uznesením, s vyznačenou doložkou právoplatnosti
  • fotokópie listinných dôkazov svedčiacich o vykonaní jednotlivých úkonov právnych služieb, za ktoré si advokát účtuje režijný paušál v zmysle ust. § 16 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“) a listinných dôkazov preukazujúcich uplatnené hotové výdavky v zmysle ust. § 15 písm. a) Vyhlášky - z listinného dôkazu musí byť zrejmé, akého úkonu sa týka, resp. s akým súvisí  a v aký deň bol vykonaný (predvolanie na pojednávanie sa nepovažuje za preukázanie úkonu).
  • fotokópiu Osvedčenia o evidencii motorového vozidla – časť II (veľký technický preukaz) v prípade, ak si advokát uplatňuje náhradu za cestovné výdavky
  • fotokópiu Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v prípade, ak si advokát uplatňuje DPH

Ak má advokát k dispozícii rozhodnutie príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci o určení za advokáta v danej právnej veci je vhodné, aby ho k vyúčtovaniu priložil. 

Takto skompletizované Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia je odporúčame zaslať:

  • prioritne ako všeobecné podanie cez Slovensko.sk (adresa Centrum právnej pomoci - bez uvedenia konkrétnej kancelárie)
  • alebo poštou na adresu Centrum právnej pomoci, právny odbor, Námestie slobody 12, P.O.BOX 18, 810 05 Bratislava. Poštou odoslané vyúčtovanie nedoručujte do kancelárií Centra právnej pomoci. Vždy ho adresujte na adresu právneho odboru v Bratislave.

Vyúčtovanie nedoručujte do našich kancelárií. Vždy ho adresujte na adresu právneho odboru v Bratislave.

Formulár vyúčtovania:

O forme poskytnutia právnej pomoci oprávneným osobám rozhoduje Centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ochranu práv oprávnenej osoby. Centrum na zastupovanie oprávnenej osoby v príslušnom konaní pred súdom určí advokáta zo zoznamu advokátov na účely poskytovania právnej pomoci, ktorý vedie Slovenská advokátska komora, s ohľadom na odborné zameranie advokáta podľa okolností prípadu. Advokát bude určený v rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Kontaktné údaje:

Na stiahnutie