INFORMÁCIE URČENÉ LEN PRE ADVOKÁTOV.  

V nadväznosti na stretnutie s predstaviteľmi SAK sme pripravili tlačivo pre  uplatnenie trov právneho zastúpenia, ktoré predkladáme v Pdf a excel formáte.

Účelom tlačiva je zjednodušiť advokátom vyúčtovanie trov právneho zastúpenia. Tlačivo je pripravené tak, že nie je k nemu potrebné  písať sprievodný list, postačí vyplniť príslušné riadky, doplniť prílohy, podpis a pečiatku a zaslať na adresu právneho odboru Centra právnej pomoci v Bratislave (nie príslušnej kancelárii).

Dôležité upozornenie:  úvod tlačiva – časť „Rozhodnutie Centra“  sa týka rozhodnutia príslušnej kancelárie Centra, ktorým bol advokát určený na zastupovanie  - je potrebné uviesť názov príslušnej kancelárie, číslo spisu a najmä meno klienta, ktorého advokát zastupoval.

K tlačivu Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia, resp. k akémukoľvek inému vyúčtovaniu trov právneho zastúpenia je potrebné priložiť:

  • fotokópiu rozhodnutia súdu vo veci samej, príp. rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, s vyznačenou doložkou právoplatnosti
  • fotokópiu rozhodnutia súdu o náhrade trov konania v prípade, ak súd rozhodol samostatným uznesením, s vyznačenou doložkou právoplatnosti
  • fotokópie listinných dôkazov svedčiacich o vykonaní jednotlivých úkonov právnych služieb, za ktoré si advokát účtuje režijný paušál v zmysle ust. § 16 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška“) a listinných dôkazov preukazujúcich uplatnené hotové výdavky v zmysle ust. § 15 písm. a) Vyhlášky - z listinného dôkazu musí byť zrejmé, akého úkonu sa týka, resp. s akým súvisí  a v aký deň bol vykonaný (predvolanie na pojednávanie sa nepovažuje za preukázanie úkonu).
  • fotokópiu Osvedčenia o evidencii motorového vozidla – časť II (veľký technický preukaz) v prípade, ak si advokát uplatňuje náhradu za cestovné výdavky
  • fotokópiu Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v prípade, ak si advokát uplatňuje DPH

Ak má advokát k dispozícii rozhodnutie príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci o určení za advokáta v danej právnej veci je vhodné, aby ho k vyúčtovaniu priložil.  

Takto skompletizované Vyúčtovanie trov právneho zastúpenia je nutné zaslať:

  • ako všeobecné podanie cez Slovensko.sk
  • alebo poštou na adresu Centrum právnej pomoci, právny odbor, Námestie slobody 12, P.O.BOX 18, 810 05 Bratislava 

Vyúčtovanie nedoručujte do našich kancelárií. Vždy ho adresujte na adresu právneho odboru v Bratislave.

Formulár vyúčtovania:

O forme poskytnutia právnej pomoci oprávneným osobám rozhoduje Centrum, prihliada pritom na okolnosti prípadu a účelnú ochranu práv oprávnenej osoby. Centrum na zastupovanie oprávnenej osoby v príslušnom konaní pred súdom určí advokáta zo zoznamu advokátov na účely poskytovania právnej pomoci, ktorý vedie Slovenská advokátska komora, s ohľadom na odborné zameranie advokáta podľa okolností prípadu. Advokát bude určený v rozhodnutí o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Kontaktné údaje:

Na stiahnutie