Centrom právnej pomoci bol poskytnutý preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení vo výške 500 € (pôžička), určený na pokrytie výdavkov spojených s vašim konkurzným konaním. Poskytnutý preddavok ste povinný/á vrátiť v lehote do troch rokov od jeho poskytnutia. 

Pôžičku od Centra právnej pomoci môžete uhradiť dvoma spôsobmi.

  1. bankovým prevodom na účet uvedený v zmluve o pôžičke (SK80 8180 0000 0070 0056 9151)
  2. poštovým poukazom na účet. 

Pri úhrade nezabudnite uviesť rodné číslo bez lomky ako variabilný symbol a Vaše meno a priezvisko uveďte do poznámky prevodu. Nezabudnite si odkladať potvrdenky o úhrade a výpisy z bankového účtu.

Základné informácie o splácaní a o pôžičke: 
Splatnosť pôžičky začína vyhlásením konkurzu. Prvú splátku uhraďte už aj za mesiac, v ktorom došlo k zverejneniu rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku, resp. v registri úpadcov.

  • Platí sa vždy do 15. dňa daného mesiaca, a to napr. keď súd vyhlásil konkurz v prvej polovici januára, tak prvú splátku treba uhradiť do 15. januára, ak súd vyhlási konkurz v druhej polovici januára, tak prvú spolu s druhou splátkou treba uhradiť do 15. februára.
  • Platby uhrádzajte v pravidelných, mesačných intervaloch minimálne vo výške 14 € (Platiť môžete aj viac) 
  • Pri platbe bankovým prevodom ušetríte, keďže nemusíte platiť poplatky za služby Slovenskej pošty. 

Ak sa rozhodnete uhrádzať splátky pôžičky prostredníctvom bankového prevodu, základné údaje viete predvyplniť načítaním QR kódu na informačnom letáčiku od Centra právnej pomoci. Nezabudnite však do prevodu doplniť variabilný symbol, ktorým je Vaše rodné číslo, a uviesť Vaše meno a priezvisko v poznámke prevodu. 

Ak sa rozhodnete uhrádzať splátky pôžičky prostredníctvom poštových poukazov, dbajte na správne vyplnenie poštového poukazu a uvádzanie správneho variabilného symbolu - vášho rodného čísla. 

OB - navod na splatky - CPP-23jun - print-01.png