Informácie určené len pre advokátov

Centrum právnej pomoci určuje advokátov a advokátky na predbežné poskytnutie právnej pomoci aj pred posúdením nároku na poskytnutie právnej pomoci, ak hrozí zmeškanie lehoty. Rozhodnutím určujeme advokátov na vykonanie konkrétneho úkonu, ktorým predídeme zmeškaniu lehoty. 

Rozhodnutie vydávame s ohľadom na ust. § 11 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z.: „Žiadateľ, u ktorého hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, môže zároveň so žiadosťou požiadať centrum o predbežné poskytnutie právnej pomoci. O predbežnom poskytnutí právnej pomoci centrum rozhodne bez zbytočného odkladu ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci.“

Dôležité je, aby ste po vykonaní úkonu, na ktorý sme vás určili rozhodnutím nevykonávali v danej veci žiadne ďalšie úkony. Ak by do vydania meritórneho rozhodnutia o nároku na poskytnutie právnej pomoci  bolo nutné opätovne vykonať v danej veci ďalší úkon, je potrebné poučiť žiadateľa o nevyhnutnosti vydania ďalšieho rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci, opäť iba na konkrétny úkon.

Po posúdení nároku žiadateľa môžu nastať tri scenáre: 

  1. Žiadateľovi priznáme nárok na právnu pomoc a vás určíme na jeho zastupovanie až do právoplatného skončenia veci. Žiadosť o vyúčtovanie odošlite právnemu odboru Centra až po právoplatnom skončení veci. O rozhodnutí Centra vás budeme bezodkladne informovať.
  2. Žiadateľovi priznáme nárok na právnu pomoc, no vás neurčíme na jeho zastupovanie. V tomto prípade môžete žiadosť o vyúčtovanie odoslať právnemu odboru Centra ihneď. O rozhodnutí Centra vás budeme bezodkladne informovať.
  3. Žiadateľovi nepriznáme nárok na právnu pomoc (alebo zastavíme konanie o nároku). V tomto prípade môžete žiadosť o vyúčtovanie odoslať ihneď. O rozhodnutí Centra vás budeme bezodkladne informovať. 

Informácie a postup ako uplatneniť trovy právneho zastúpenia nájdete tu.