Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) poskytuje právnu pomoc aj  v cezhraničnej agende. 
Centrum poskytuje právnu pomoc jednak osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na  území iného členského státu ako Slovenskej republiky a konajúcim súdom je súd Slovenskej republiky alebo osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, pričom konajúcim súdom je iného členského štátu ako Slovenskej republiky.

Členským štátom  je štát Európskej únie s výnimkou Dánska. 
Žiadosť o právnu pomoc sa podáva na tlačive „Žiadosť o právnu pomoc v inom členskom štáte Európskej únie“ - https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-sk.do?clang=sk


Poskytnutie právnej pomoci v cezhraničných sporoch, keď príslušným súdom je súd Slovenskej republiky:

 • Žiadosť v cezhraničnom spore môže táto osoba podať Centru sama, prostredníctvom Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo príslušného orgánu členského štátu
 • Podmienky nároku na právnu pomoc sú v tomto prípade nasledovné:
  • a) preukáže, že by jej príjmové a majetkové pomery odôvodňovali priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci v Slovenskej republike, ak by tu mala trvalý alebo prechodný pobyt, alebo že spĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci v členskom štáte, na ktorého území má bydlisko alebo obvyklý pobyt,
  • b) žiadosť o poskytnutie právnej pomoci nie je zjavne neopodstatnená, najmä ak nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu,
  • c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. 
 • Dňom  doloženia chýbajúcich dokladov žiadateľom  (tzn. že žiadosť je už kompletná) resp. od momentu postúpenia cezhraničnej žiadosti  partnerským orgánom Centru začína plynúť 60-dňová lehota na vydanie rozhodnutia o nároku na právnu pomoc.


Poskytnutie právnej pomoci v cezhraničných sporoch, keď príslušným súdom je súd iného členského štátu ako Slovenskej republiky: 

 • Pomoc Centra v týchto prípadoch bude spočívať v prijatí žiadosti o poskytnutie právnej pomoci tuzemskej oprávnenej osoby (t. j. osoby, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky) a v postúpení tejto žiadosti s potrebnými prílohami   príslušnému orgánu členského štátu. 
 • V prípade ak je nevyhnutné, Centrum zabezpečí preklad žiadateľom predložených dokladov.
 • Ak je žiadosť kompletná, Centrum má 15 kalendárnych dní na jej postúpenie príslušnému orgánu členského štátu.