V prípade, že chcete podať sťažnosť Centru písomne, v prílohe nájdete formulár sťažnosti.  

V prípade podania sťažnosti v elektronickej podobe táto musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov); to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa v zmysle § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa (napr. ak bola zaslaná vo forme emailu), sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán verejnej správy písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia.  

Vaša sťažnosť musí obsahovať tieto náležitosti : 

  • musí z nej byť zrejmé, kto ju podáva, a preto musí obsahovať meno, priezvisko a adresu sťažovateľa
  • musí obsahovať predmet sťažnosti
  • musí z nej byť zrejmé, čoho sa sťažovateľ domáha

Anonymná sťažnosť sa vybavuje len ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. 

Sťažnosti posielajte na adresu: 

Centrum právnej pomoci 
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18 
810 05 Bratislava 15 

Centrum právnej pomoci je povinné prešetriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Predĺženie tejto lehoty je možné, avšak je nevyhnutné o tejto skutočnosti písomne (emailom) upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu. (Ide o predĺženie lehoty o ďalších 30 pracovných dní.)

Na stiahnutie