Centrom právnej pomoci bol poskytnutý preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v konaní o oddlžení vo výške 500 € (pôžička), určený na pokrytie výdavkov spojených s vašim konkurzným konaním. Poskytnutý preddavok ste povinný/á vrátiť v lehote do troch rokov od jeho poskytnutia. 

Ak neviete, koľko ste reálne uhradili, skontrolujte si prosím doklady o úhrade - výpisy z účtu, resp. ústrižky z poštových poukazov. V prípade potreby Vám informáciu o Vašich platbách, ktoré evidujeme, poskytne Call Centrum na čísle 0650 105 100. V prípade nezrovnalostí postupujte prosím podľa pokynov Call Centra.

 Na správne priradenie Vašich platieb je nevyhnutné, aby ste každú platbu označili správnym variabilným symbolom, ktorým je Vaše rodné číslo. Je tiež dôležité, aby ste ako dlžník mali prehľad a evidenciu o platbách, ktoré ste zaplatili.


splacanie pozicky - A4 na nastenky2.png