Prešli ste oddlžením a rozmýšľate čo ďalej? Na tejto stránke vám ponúkame odpovede na to, ako splácať pôžičku od Centra, ako zastaviť exekúcie, ale aj čo robiť so živnosťou po bankrote.

Pôžička od Centra právnej pomoci

Centrum právnej pomoci vám na zabezpečenie oddĺženia poskytuje pôžičku vo výške 500€, ktorú treba splatiť do 3 rokov. Po oddlžení by sa vám mali zastaviť všetky exekúcie, okrem zákonom stanovených výnimiek. Ak sa tak nestane, je potrebné komunikovať s exekútorom alebo súdom. 

 

 • Splatnosť pôžičky začína vyhlásením konkurzu. Prvú splátku uhraďte už aj za mesiac, v ktorom došlo k zverejneniu rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v registri úpadcov, resp. v obchodnom vestníku.

  Platí sa vždy do 15. dňa daného mesiaca, a to napr. keď súd vyhlásil konkurz v prvej polovici januára, tak prvú splátku treba uhradiť do 15. januára, ak súd vyhlási konkurz v druhej polovici januára, tak prvú spolu s druhou splátkou treba uhradiť do 15. februára.

 

 • Splátku môžete hradiť:
  • poštovými poukážkami, ktoré ste dostali v kancelárii Centra právnej pomoci. Ak vám poštové poukážky došli, neváhajte sa po nové zastaviť v kancelárii Centra.
  • internetbankingom na bankový účet uvedený v zmluve a na tejto webovej stránke.
  • pri úhrade nezabudnite uviesť rodné číslo bez lomky ako variabilný symbol
  • potvrdenky o úhrade si odkladajte

 

 • Údaje pre úhradu splátok sú nasledovné:
  • Číslo účtu: SK80 8180 0000 0070 0056 9151
  • Variabilný symbol: Vaše rodné číslo bez lomky 
  • Poznámka: Vaše meno a priezvisko

 

Zastavenie exekúcií po osobnom bankrote

Môžete mať dva druhy exekúcií. Exekúcie začaté do 31. 3. 2017 a exekúcie začaté od 1. 4. 2017. Zastavenie exekúcie funguje v rozličnom režime. 

 • Exekúcie začaté do 31. 3. 2017 sú zastavené priamo zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení,
 • Exekúcie začaté od 1. 4. 2017 zastavuje exekútor

V prípade, že exekútor pokračuje v exekúcii začatej do 31.03.2017, je potrebné písomne sa obrátiť na exekútora a zaslať mu rozhodnutie o oddlžení s uvedením, že exekúcia bola v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/2019 Z. z. zo zákona zastavená, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení a exekútor je povinný upustiť od vymáhania dlžnej sumy a vydať Vám bezdôvodné obohatenie, pokiaľ vykonával zrážky z Vašich príjmov aj po oddlžení (exekútor je povinný vrátiť Vám sumu vymoženú od právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení). Pokiaľ rozhodnutie o oddlžení nemáte, je dostupné v registri úpadcov po zadaní vášho mena a priezviska do vyhľadávania. Ak takýchto starších exekúcií máte viac, je potrebné postupovať obdobne pri každej z nich.

Ak neviete, či exekúcia už nebola zastavená, môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií na www.cre.sk. Poprípade môžete kontaktovať kanceláriu Centra právnej pomoci. 

 

Pozastavenie / zrušenie živnosti po bankrote

Od 17.07.2022 už nie je potrebné pozastavovať alebo rušiť živnosť, pretože podľa § 166e ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 17.07.2022, Ak došlo k oddlženiu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka nie je prekážkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.25aa)

 

Do 17.07.2022 platilo, že osobný bankrot bol prekážkou na prevádzkovanie živnosti. Živnosť bolo potrebné pozastaviť na minimálne 3 roky, resp. zrušiť. Po bankrote bolo možné na živnosť podnikať až po 3 rokoch od oddlženia. Živnostenský úrad vám mohol povoliť výnimku, aby aj po bankrote bolo možné podnikať, bolo však potrebné živnostenský úrad, ktorý živnosť vydal, požiadať o udelenie výnimky. Tlačivo na udelenie výnimky nájdete tu.