Centrum právnej pomoci vám na zabezpečenie oddĺženia poskytuje pôžičku vo výške 500€, ktorú treba splatiť do 3 rokov. Po oddlžení by sa vám mali zastaviť všetky exekúcie, okrem zákonom stanovených výnimiek. Ak sa tak nestane, je potrebné komunikovať s exekútorom alebo súdom. 

Pôžička od Centra právnej pomoci

 • prvú splátku pôžičky (vo výške minimálne 14 Eur) musíte uhradiť do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po zverejnení rozhodnutia o oddĺžení v registri úpadcov

 

 • Splátku môžete hradiť:
  • poštovými poukážkami, ktoré ste dostali v kancelárii Centra právnej pomoci. Ak vám poštové poukážky došli, neváhajte sa po nové zastaviť v kancelárii Centra.
  • internetbankingom na bankový účet uvedený v zmluve a na tejto webovej stránke.
  • pri úhrade nezabudnite uviesť rodné číslo bez lomky ako variabilný symbol
  • potvrdenky o úhrade si odkladajte

 

 • Údaje pre úhradu splátok sú nasledovné:
  • Číslo účtu: SK80 8180 0000 0070 0056 9151
  • Variabilný symbol: Vaše rodné číslo bez lomky 
  • Poznámka: Vaše meno a priezvisko

 

Zastavenie exekúcií po osobnom bankrote

Môžete mať dva druhy exekúcií. Exekúcie začaté do 31. 3. 2017 a exekúcie začaté od 1. 4. 2017. Zastavenie exekúcie funguje v rozličnom režime. 

 • Exekúcie začaté do 31. 3. 2017 sú zastavené priamo zákonom č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení,
 • Exekúcie začaté od 1. 4. 2017 zastavuje exekútor

V prípade, že exekútor pokračuje v exekúcii začatej do 31.03.2017, je potrebné písomne sa obrátiť na exekútora a zaslať mu rozhodnutie o oddlžení s uvedením, že exekúcia bola v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/2019 Z. z. zo zákona zastavená, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení a exekútor je povinný upustiť od vymáhania dlžnej sumy a vydať Vám bezdôvodné obohatenie, pokiaľ vykonával zrážky z Vašich príjmov aj po oddlžení (exekútor je povinný vrátiť Vám sumu vymoženú od právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení). Pokiaľ rozhodnutie o oddlžení nemáte, je dostupné v registri úpadcov po zadaní vášho mena a priezviska do vyhľadávania. Ak takýchto starších exekúcií máte viac, je potrebné postupovať obdobne pri každej z nich.

Ak neviete, či exekúcia už nebola zastavená, môžete si to overiť v Centrálnom registri exekúcií na www.cre.sk. Poprípade môžete kontaktovať kanceláriu Centra právnej pomoci. 

 

Pozastavenie / zrušenie živnosti po bankrote

Od 17.07.2022 už nie je potrebné pozastavovať alebo rušiť živnosť, pretože podľa § 166e ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 17.07.2022, Ak došlo k oddlženiu, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka nie je prekážkou prevádzkovania živnosti podľa osobitného predpisu.25aa)

 

Do 17.07.2022 platilo, že osobný bankrot bol prekážkou na prevádzkovanie živnosti. Živnosť bolo potrebné pozastaviť na minimálne 3 roky, resp. zrušiť. Po bankrote bolo možné na živnosť podnikať až po 3 rokoch od oddlženia. Živnostenský úrad vám mohol povoliť výnimku, aby aj po bankrote bolo možné podnikať, bolo však potrebné živnostenský úrad, ktorý živnosť vydal, požiadať o udelenie výnimky. Tlačivo na udelenie výnimky nájdete tu.