Poučenie k vypĺňaniu žiadostí o poskytnutí právnej pomoci 

Upozorňujeme, že Centrum právnej pomoci je správnym orgánom a v zmysle § 19 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je potrebné, aby každé podanie (žiadosť, odvolanie, sťažnosť a iné) bolo vlastnoručne podpísané osobou, ktorá podanie robí alebo splnomocnencom takejto osoby. 
Elektronické podania v zmysle zákona  musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom a musia  byť odoslané Centru právnej pomoci cez portál www.slovensko.sk. Ak je podanie odoslané e-mailom, tak je potrebné v zmysle zákona do 3 pracovných dní doplniť takéto podanie, a to osobne prísť takéto podanie podpísať do príslušnej kancelárie. Centrum právnej pomoci nezačne konať, ak je podanie odoslané e-mailom a dodatočne nie je podpísané. 

Povinné prílohy:

Tlačivá po procese oddlženia: