Právnu pomoc Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) poskytuje  vo vnútroštátnych sporoch všetkým fyzickým osobám. V cezhraničných sporoch sú klientmi Centra osoby, ktoré bývajú v inom členskom štáte EÚ (s výnimkou Dánska) ako na Slovensku  a príslušným súdom je súd Slovenskej republiky.

Klientom Centra  je tiež obyvateľ Slovenskej republiky,  ktorý má vedené súdne konanie na súde v inom členskom štáte (mimo Dánska) ako v Slovenskej republike.

Pôsobnosť Centra:

 • v občianskoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrada škody),
 • v rodinnoprávnych veciach (napr. určenie výšky výživného, zverenie dieťaťa do výchovy, rozvod),
 • v pracovnoprávnych veciach (napr. v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, nevyplatenie mzdy),
 • v obchodnoprávnych veciach (napr. v spore z úverovej zmluvy s bankou, spore zo zmluvy o vkladovom účte),
 • v konaní pred súdom v správnom súdnictve (napr. v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu),
 • v uvedených veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,
 • v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu Európskej únie,
 • v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.

Upozornenie: Centrum neposkytuje právnu pomoc v trestných veciach.

Služby Centra:

 1. Ak občan spĺňa podmienky nároku na poskytnutie právnej pomoci, Centrum vydá rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc a určí jej formu.
 2. Právna pomoc môže mať potom formu:
  • právneho poradenstva,
  • mediácie (mimosúdne riešenie sporov),
  • zastupovanie pred súdom určeným advokátom alebo právnikom Centra,

Predbežná konzultácia:

Centrum poskytne predbežnú konzultáciu, ktorej obsahom je najmä bližšie vysvetlenie podmienok nároku na právnu pomoc alebo základná právna rada. Predbežná konzultácia sa poskytuje v trvaní max. jednej hodiny a je spoplatnená sumou 4,50 €. Predbežnú konzultáciu môže využiť každá fyzická osoba.

Predbežnú konzultáciu poskytne právnik Centra alebo ktorýkoľvek advokát zapísaný do zoznamu advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Tento zoznam je možné nájsť na stránke Slovenskej advokátskej komory  www.sak.sk.

Predmetom predbežnej konzultácie je:

 1. vysvetlenie podmienok na poskytnutie právnej pomoci,
 2. základná právna rada,
 3. upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v konkrétnom prípade,
 4. pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.

Predbežné poskytnutie právnej pomoci:

Ak hrozí zmeškanie lehoty, Centrum môže rozhodnúť o poskytnutí predbežnej právnej pomoci tak, že občan vyplní príslušnú časť v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Za hrozbu zmeškania lehoty  sa považuje najmä termín pojednávania, plynutie lehoty na podanie opravného alebo mimoriadneho opravného prostriedku, spísanie vyjadrenia, námietok proti exekúcii a pod.

Centrum vydá rozhodnutie o predbežnom priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci pred vydaním riadneho rozhodnutia o nároku na právnu pomoc.

Zároveň je však potrebné počítať s tým, že ak sa po posúdení žiadosti o poskytnutie právnej pomoci zistí, že žiadateľ  nespĺňa podmienky na priznanie nároku na jej poskytnutie, môžu mu byť dodatočne vyúčtované trovy poskytnutej právnej pomoci (ich výška sa určí podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Pre efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s Centrom odporúčame včasné preberanie pošty a v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovanie Centra.

Kvalita poskytnutých služieb závisí od aktívnej spolupráce klienta s Centrom a s ostatnými inštitúciami.