Podmienky používania webstránky

Podmienky používania webstránky 
Prístupom na webstránku www.centrumprávnejpomoci.sk a prehliadaním jej obsahov dávate súhlas s uvedenými podmienkami. V prípade, ak nesúhlasíte s nižšie uvedenými podmienkami, neotvárajte našu webstránku. 

Informácie o webstránke
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bola zriadená na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
V zmysle vyššie uvedeného zákona je účelom Centra právnej pomoci poskytovanie právnej pomoci podľa vyššie uvedeného zákona svojimi zamestnancami, určenými advokátmi a mediátormi.

Správca obsahu a technická podpora
Centrum právnej pomoci 
Račianska 71
831 02 Bratislava 3
Tel.: 0650 105 100
Technická podpora: it@centrumpravnejpomoci.sk

Všeobecné informácie
Centrum právnej pomoci sa snaží, aby všetky informácie, uverejňované na webovej stránke a podstránkach webstránky www.centrumpravnejpomoci.sk, boli správne a platné v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu Centrum právnej pomoci ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky a vyhradzuje si právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy, ďalej si vyhradzuje úplne, alebo čiastočne zrušiť webovú stránku, alebo informácie na nej zverejnené. Centrum právnej pomoci nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webstránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. Centrum právnej pomoci nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k webstránke alebo jej informáciám, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia. Centrum právnej pomoci nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera. Centrum právnej pomoci nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. 

Autorské práva
Webstránka Centra právnej pomoci, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Centra právnej pomoci. Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok Centra právnej pomoci musí byť uvedený ako zdroj informácií Centrum právnej pomoci a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný .Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. Centrum právnej pomoci bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie. 

Ochrana osobných údajov
Pri vypĺňaní tlačív a rezervačného systému môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Centrum právnej pomoci okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľovi. Informácie o ustanovení zodpovednej osoby, informačnej povinnosti a záznamy o spracovateľskej činnostiach v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov nájde používateľ stránky v sekcii „O nás – GDPR (Ochrana osobných údajov)“.