Skontrolovanie a podanie žiadosti vo veci osobného bankrotu je v Centre právnej pomoci BEZPLATNÉ. Centrum právnej pomoci Vám bezplatne poskytne konzultáciu a bezplatne skontroluje žiadosť aj prílohy. NEKONTAKTUJTE pochybné spoločnosti, ktoré si za bezplatné služby poskytované Centrom právnej pomoci, nechajú zaplatiť. Každá žiadosť musí ísť cez Centrum právnej pomoci.

„Osobný bankrot“ je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Oddlženia fyzických osôb je možné dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):

  1. konkurz – dlžník po oddlžení nespláca svoje dlhy, ale príde o všetok svoj majetok (ak nejaký má), z ktorého budú čiastočne uhradené jeho dlhy
  2. splátkový kalendár – dlžník si zachová majetok, ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára

Dlžník sa môže telefonicky na tel. č. 0650 105 100 alebo osobne v príslušnej kancelárie Centra podľa miesta trvalého bydliska objednať na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci Centra poskytnú všetky potrebné informácie.

Konanie pred Centrom sa začína vyplnením tlačiva a potrebných príloh. Tlačivo spolu s prílohami nájdete v príslušnej kancelárii Centra alebo si môžete toto tlačivo vyplniť aj ONLINE alebo stiahnuť nevyplnené tlačivo aj s prílohami v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“. Tlačivo so všetkými prílohami je potrebné vlastnoručne podpísať a doručiť osobne do kancelárie Centra alebo poslať poštou.

Zverejnené vyhlásenie konkurzu súdom je možné nájsť na Registri úpadcov https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/, kde stačí zadať do vyhľadávania priezvisko a meno dlžníka.

Pre efektívnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s Centrom odporúčame včasné preberanie pošty a v prípade potreby čo najrýchlejšie kontaktovanie Centra.

Kvalita poskytnutých služieb závisí od aktívnej spolupráce klienta s Centrom a s ostatnými inštitúciami.