Centrum právnej pomoci  (ďalej len „Centrum“) poskytuje právnu pomoc aj cudzincom v azylových veciach, v konaní o zaistení cudzinca a v konaní o administratívnom vyhostení. 

V azylových veciach poskytne Centrum cudzincovi na jeho žiadosť právnu pomoc vo forme zastupovania v konaní pred vnútroštátnymi súdmi,  ak mu migračný úrad v jeho azylovom konaní rozhodol neudeliť azyl či doplnkovú ochranu, odňať azyl, nepredĺžiť doplnkovú ochranu, zrušiť doplnkovú ochranu alebo ktorému bola jeho žiadosť zamietnutá ako neprípustná či zjavne neopodstatnená a taktiež v prípade, ak bolo rozhodnuté o jeho odovzdaní do iného členského štátu v tzv. dublinskom konaní.  

Centrum poskytuje právnu pomoc aj cudzincom, ktorým bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení. Právna pomoc zahŕňa vypracovanie odvolania proti rozhodnutiu o administratívnom vyhostení a zastupovanie v odvolacom konaní pred odvolacím správnym orgánom a následne aj v konaní pred príslušnými vnútroštátnymi súdmi.  

Cudzincom, ktorí sú na základe rozhodnutia policajného útvaru zaistení a umiestnení v zariadení pre cudzincov, poskytuje  Centrum na ich žiadosť právnu pomoc na podanie správnej žaloby proti rozhodnutiu o zaistení a zastupovanie v konaní pred vnútroštátnymi súdmi v tejto veci.  

Centrum nie je oprávnené poskytovať cudzincom právnu pomoc v prvom stupni azylového konania pred migračným úradom alebo prvom stupni konania o administratívnom vyhostení či  zaistení pred policajnými útvarmi, a teda pred vydaním rozhodnutia migračného úradu alebo policajného útvaru, s ktorým cudzinec nesúhlasí. Toto neplatí v prípade, ak bol cudzincovi priznaný nárok na právnu pomoc a v jeho veci dôjde na základe žaloby alebo odvolania k zrušeniu napadnutého rozhodnutia súdom alebo odvolacím orgánom a k vráteniu veci prvostupňovému správnemu orgánu na ďalšie konanie. V takomto prípade nárok na právnu pomoc trvá aj v ďalšom priebehu nového prvostupňového konania pred migračným úradom alebo policajným útvarom.   

O poskytnutie právnej pomoci v tzv. cudzineckej agende musí žiadateľ požiadať na osobitnom tlačive žiadosti o poskytnutie právnej pomoci. Žiadosť podáva žiadateľ buď v Centre alebo pred migračným úradom v azylovom konaní alebo na policajnom útvare, na ktorom je predvedený v konaní o administratívnom vyhostení resp. zaistení.