Kedy mám začať splácať pôžičku 500,- Eur Centru právnej pomoci?


Sumu 500,- Eur poskytne Centrum dlžníkovi na zaplatenie preddavku súdu, ktorý slúži na odmenu správcovi konkurznej podstaty určenému súdom.

 

 

Splatnosť pôžičky začína vyhlásením konkurzu. Prvú splátku uhraďte už aj za mesiac, v ktorom došlo k zverejneniu rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku. 

Platí sa vždy do 15. dňa daného mesiaca, a to napr. keď súd vyhlásil konkurz v prvej polovici januára, tak prvú splátku treba uhradiť do 15. januára, ak súd vyhlási konkurz v druhej polovici januára, tak prvú spolu s druhou splátkou treba uhradiť do 15. februára.

 

Áno môže. Potrebné je, aby vždy do 15. dňa v mesiaci zaplatil minimálne 14,- Eur a platil pravidelne každý mesiac až do uhradenia celých 500,- Eur .

 

Centrum môže v prípade neuhrádzania riadne a včas podať návrh na zrušenie konkurzu pre nepoctivý zámer.  

 

Dlžník si môže zvoliť, ktorý spôsob platby mu lepšie vyhovuje. Potrebné je pri obidvoch spôsoboch uvádzať svoje rodné číslo ako variabilný symbol.

 

Áno, naviac zaplatené splátky budú dlžníkovi vrátené.

 

Odporúčame nechávať si ústrižky zo šekov, aby mal dlžník prehľad. 

 

Zostatok pôžičky zistite cez Call Centrum na 0650 105 100.