Čo sa stane s mojimi dlhmi a exekúciami po vyhlásení konkurzu súdom?


Exekútor by mal sám takúto exekúciu zastaviť, ak sa tak nestalo na zastavenie exekúcie je potrebné podať návrh na súd na zastavenie exekúcie (vzor je dostupný na odkaze), ak sa jedná o exekúciu, ktorá bola vydaná pred 1.4.2017. Exekúcia, ktorá vznikla po 1.4.2017 sa zastavuje podaním návrhu na zastavenie exekútorovi, u ktorého je exekúcia vedená (vzor je dostupný na odkaze). K obidvom návrhom je potrebné doložiť kópiu uznesenia o vyhlásení konkurzu. Na každú jednu exekúciu je potrebné podávať zvlášť návrh. Ak má dlžník napr. 3 exekúcie, tak musí podať 3 návrhy na zastavenie.

 

Ak exekútor naďalej blokuje účet alebo strháva peniaze zo mzdy alebo dôchodku, tak je potrebné podať návrh na zastavenie exekúcie a exekútor po rozhodnutí o návrhu už nemôže ďalej v exekúcii pokračovať a nebude blokovať účet. Pokiaľ po oddlžení žiada exekútor trovy za exekúciu, tieto trovy neplatí povinný (dlžník), ale tieto trovy má žiadať exekútor od oprávneného (veriteľa).

 

Po vyhlásení konkurzu súdom nie je dlžník povinný ďalej uhrádzať svoje dlhy, keďže vyhlásením konkurzu sa stali tieto dlhy nevymožiteľné okrem dlhov, od ktorých sa oddlžiť nedá ako napr. výživné.