Ak som vydatá/ženatý, aký bude mať dopad môj osobný bankrot na manželstvo?


Po vyhlásení konkurzu sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zruší. To znamená, že po konkurze už manželia nenadobúdajú majetok do spoločného vlastníctva, ale majetok nadobúda každý sám, a to napr. ak by si jeden z manželov kúpil auto, nebude patriť obidvom manželom.

 

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov spadá všetok majetok, ale aj dlhy, ktoré počas manželstva spoločne manželia nadobudli. Výnimku tvorí napr. dedenie alebo darovanie, a to napr. ak jeden z manželov počas manželstva zdedil pozemok, patrí len tomu manželovi, ktorý dedil.

 

Manželia nadobúdajú majetok spoločne okrem dedenia alebo darovania jednému z manželov a tak isto nadobúdajú aj dlhy. Pokiaľ sa oddlží iba jeden z manželov, dlh, ktorý spoločne nadobudli prechádza na neoddlženého manžela ako spoludlžníka.