Predbežné poskytnutie právnej pomoci

Tieto informácie sú určené len pre advokátov a advokátky, ktorí/é boli rozhodnutím určení/é na predbežné poskytnutie právnej pomoci.


Žiadateľ, ktorému hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, môže požiadať CPP o predbežné poskytnutie právnej pomoci. Rozhodnutie o predbežnom poskytnutí právnej pomoci (podľa § 11 zákona č. 327/2005 Z. z.) CPP vydáva bezodkladne, ešte pred rozhodnutím o nároku na poskytnutie právnej pomoci žiadateľovi. V tomto rozhodnutí sa žiadateľovi poskytne právnu pomoc, avšak len na vykonanie konkrétneho a v rozhodnutí uvedeného úkonu, v súvislosti s ktorým hrozí zmeškanie lehoty. Predbežné poskytnutie právnej pomoci slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov oprávnených osôb, ktorým hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty, keďže CPP v takýchto prípadoch pre krátkosť času nevie posúdiť splnenie podmienok stanovených zákonom č. 327/2005 Z. z. potrebných  pre priznanie/nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Preto po vydaní rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci CPP na pokračuje v konaní o  žiadosti žiadateľa a o jeho nároku na poskytnutie právnej pomoci.  

 

Na základe rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci môže advokát vykonať len konkrétny úkon, na ktorý bol rozhodnutím určený,

 

V prípade, že do vydania meritórneho rozhodnutia o nároku na poskytnutie právnej pomoci by bolo nutné opätovne vykonať v danej právnej veci ďalší úkon z dôvodu nebezpečenstva zmeškania lehoty, je potrebné poučiť žiadateľa, aby kontaktoval CPP s požiadavkou na vydanie ďalšieho rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci, opäť iba s uvedením konkrétneho úkonu.

 

Po vydaní rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci CPP pokračuje v konaní o nároku žiadateľa na poskytnutie právnej pomoci. V prípade, ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky, CPP vydá rozhodnutie o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci v požadovanej právnej veci a určí konkrétneho advokáta na jeho zastupovanie, a to až do právoplatného skončenia veci. V opačnom prípade CPP vydá rozhodnutie o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci. Ak po vydaní rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci oprávnená osoba vezme svoju žiadosť späť, CPP zastaví konanie.

 

Všetky následné rozhodnutia CPP doručí aj advokátovi na vedomie.  

 
  • ak bol žiadateľovi priznaný (riadny) nárok na poskytnutie právnej pomoci, advokát zastupuje oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci. Následne (teda nie už po vykonaní úkonu, na ktorý bol advokát predbežne  určený), môže advokát právnemu odboru CPP zaslať žiadosť o priznanie odmeny za právne zastupovanie, ku ktorej okrem iného priloží rozhodnutie o predbežnom priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci, ako aj rozhodnutie o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci,

 

  • ak po vydaní rozhodnutia o predbežnom poskytnutí právnej pomoci CPP rozhodne o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci alebo o zastavení konania (napríklad pre späťvzatie žiadosti) alebo o priznaní nároku a určení iného advokáta, advokát môže zaslať žiadosť o priznanie odmeny za právne zastupovanie po vydaní uvedených rozhodnutí. V takýchto prípadoch spolu so žiadosťou o priznanie odmeny za právne zastupovanie okrem iného advokát priloží rozhodnutie o predbežnom priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci, ako aj jedno z vyššie uvedených rozhodnutí, ktoré je CPP povinné doručiť mu na vedomie.