Konzultačné pracovisko Spišská Nová Ves

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie SNP 2
Spišská Nová Ves, 05201
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Košice
Murgašova 3
P.O. BOX A‐11
040 41 Košice

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

Pre bližšie informácie zavolajte prosím 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku (vrátane úvodnej konzultácie vo veci oddlženia) je nutné sa vopred objednať!

Na odovzdanie žiadosti o právnu pomoc vo veci oddlženia neobjednávame, žiadosti preberáme priebežne podľa poradia.

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.