Konzultačné pracovisko Banská Štiavnica

Centrum právnej pomoci

bývalé OPP

Adresa:
Dolná 2
Banská Štiavnica, 96901
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Žiar nad Hronom
SNP 613/124
P.O.Box 4
965 01 Žiar nad Hronom

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.