Konzultačné pracovisko Šaľa

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie Svätej Trojice 7
Šaľa, 927 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni sú:

(posledný štvrtok v príslušnom mesiaci v budove mestkého úradu)

štvrtok 30.09.2021

štvrtok 28.10.2021

 

Pre bližšie informácie zavolajte prosím na tel. č. 0650 105 100.

Na konzultáciu v konzultačnom pracovisku je nutné sa vopred objednať!

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.