Konzultačné pracovisko Šaľa

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie Svätej Trojice 7
Šaľa, 927 01
Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(posledný štvrtok v príslušnom mesiaci v budove mestkého úradu)

štvrtok 27.01.2022

štvrtok 24.02.2022

štvrtok 31.03.2022

štvrtok 28.04.2022

štvrtok 26.05.2022

štvrtok 30.06.2022

štvrtok 28.07.2022

štvrtok 25.08.2022

štvrtok 29.09.2022

štvrtok 27.10.2022

štvrtok 24.11.2022

 

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

 0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

          https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.