Konzultačné pracovisko Šaľa

Centrum právnej pomoci
Adresa:
Námestie Svätej Trojice 7 Šaľa, 927 01 Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:

(v čase od 8:30 do 14:30 v budove Mestského úradu)

 

štvrtok 30.05.2024

štvrtok 27.06.2024

štvrtok 25.07.2024

štvrtok 22.08.2024

štvrtok 26.09.2024

štvrtok 31.10.2024

štvrtok 28.11.2024

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

 0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

          https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.