Konzultačné pracovisko Šahy

Konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu.

Adresa:
Hlavné námestie č. 1Šahy, 936 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Nitra
Štefánikova trieda 26
P.O.Box 7
949 03 Nitra 3

Úradné hodiny

Konzultačné dni budú:
(v zásade prvý utorok v príslušnom mesiaci v čase od 9:00 do 13:30)

utorok 03.10.2023

utorok 07.11.2023

utorok 05.12.2023

Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať, a to prostredníctvom tel. č.:

 0650 105 100

alebo prostredníctvom nášho rezervačného systému na stránke:

          https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.