Konzultačné pracovisko Lučenec

Miesto konzultačného pracoviska je v budove Mestského úradu v Lučenci

Adresa:
Novohradská 316/1Lučenec, 984 01Slovensko

Korešpondenčná adresa:
Centrum právnej pomoci
Kancelária Rimavská Sobota
Čerenčianská 20
P.O.Box 42
979 01 Rimavská Sobota

Úradné hodiny

Termíny konzultácií v Konzultačnom pracovisku sú:

28.04.2022

Čo mám urobiť, keď potrebujem právnu pomoc

Kontakty

Nájdem kanceláriu  centra, ktorá je najbližšie k miestu môjho bydliska

Rezervačný systém

Rezervujtem si svoj termín konzultácie v Centre Právnej Pomoci

Vyplniť formulár

a následne ho spolu s potrebnými dokladmi zaslať na adresu príslušnej kancelárie.