Centrum právnej pomoci oznamuje, že bola publikovaná predbežná informácia o pripravovanej novele zákona č. 327/2005 Z.z. o právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi, na základe ktorej sa môže verejnosť zapojiť do pripravovaného procesu novely zákona.  

Ciele navrhovanej úpravy sú:

  • je potrebné upraviť prístup k právnej pomoci tak, aby bola táto právna pomoc dostupnejšia úpravou parametra materiálnej núdze a zároveň znížiť administratívnu záťaž prehodnotením spôsobu posudzovania príjmov a majetku žiadateľa o právnu pomoc,
  • je potrebné zjednotiť resp. nanovo upraviť problematiku poplatku za predbežnú konzultáciu,
  • je potrebné zlepšenie dostupnosti právneho zastúpenia advokátmi,
  • je potrebné doplnenie ustanovení týkajúcich sa osobného bankrotu a následnej správy pohľadávok štátu za účelom lepšieho nastavenia tejto agendy
  • je potrebné zhodnotiť a premietnuť do právnej úpravy právnej pomoci poznatky z aplikačnej praxe týkajúcej sa odídencov, žiadateľov o azyl, konania o zaistení a konania o administratívnom vyhostení,
  • je potrebné zvýšenie atraktivity výkonu práce v Centre cez uznanie právnickej praxe,
  • je potrebné zhodnotiť a do právnej úpravy preniesť ďalšie poznatky a potreby, ktoré priniesla aplikačná prax.

 

Centrum uvíta relevantné podnety a návrhy, ktoré nám pomôžu zlepšiť našu činnosť. Zainteresovaná verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov do 18.1.2023  

 

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sekcia legislatívy
Račianska 71
813 11 Bratislava

email: marcela.granakova@justice.sk 

 

Viac informácií tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/319