Oznámenie

o vyhlásení výberového konania

 

Riaditeľka Centra právnej pomoci

 

v y h l a s u j e

 

v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere zamestnancov Centra právnej pomoci zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Usmernenie“)

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie miesta: právnik/-čka, kancelária CPP Žilina, doba určitá 1 rok (plat od 1.200,-€), VK č. 10/2024

 

 1. Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme

                Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa

 1. a) kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo)
 2. b) ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v Slovenskej republike alebo má uznaný alebo nostrifikovaný doklad o získaní uvedeného vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,

- prax v odbore výhodou,

- samostatnosť, analytické myslenie, dobré organizačné a komunikačné zručnosti,

- ovládanie PC na užívateľskej úrovni,

- ovládanie štátneho jazyka,

- ovládanie anglického jazyka.

 

 1. Náplň práce

- poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci

- poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej  pomoci

- príprava návrhov rozhodnutí

- zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov

- agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a so správou pohľadávok štátu

- plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti  centra o nároku na právnu pomoc

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov a písomností
 2. a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 3. b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. c) profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. d) motivačný list,
 6. e) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe.

 

Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť:

- certifikáty o absolvovaní kurzov a školení

 

Zamestnanecké výhody:

- odmeny, príspevok do DDS,

- pružný pracovný čas,

- 4 dni sick day,

- príspevok na stravovanie,

- služobný notebook.

 

 1. Podrobnosti o výberovom konaní

                Výberové konanie na obsadenie funkcie právnik/-čka kancelária CPP Žilina sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom.

 

 

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokladmi

                Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné:

 1. a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie právnik/-čka ka CPP Žilina“ alebo
 2. b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta právnik/-čka ka CPP Žilina“ alebo
 3. c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: vyber@centrumpravnejpomoci.sk

 

najneskôr do 10.6.2024, vrátane.

 

                Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 10.6.2024, vrátane.

 

                Predpokladaný termín výberového konania je v 25.týždni.

 

V Bratislave, 19.4.2024

 

 

 

 

                                                                                                                                              JUDr. Anna Peťovská, PhD.

                                                                                                                                                         riaditeľka CPP

 Call to action