Oznámenie

o vyhlásení výberového konania

 

Riaditeľka Centra právnej pomoci

 

v y h l a s u j e

 

v súlade so zákonom č. 552/2023 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon“) a v súlade s Usmernením č. U/09/2021 o výbere zamestnancov Centra právnej pomoci zo dňa 12.7.2021 (ďalej len „Usmernenie“)

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na obsadenie miesta: asistent/-ka, kancelária CPP Bratislava, doba určitá 1 rok (plat od 950,-€), VK č. 13/2024

 

 1. Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme

                Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa

 1. a) kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona (stredoškolské vzdelanie s maturitou)
 2. b) ďalšie kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- stredoškolské vzdelanie s maturitou v Slovenskej republike alebo má uznaný alebo nostrifikovaný doklad o získaní uvedeného vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na strednej škole v zahraničí,

- prax v odbore výhodou,

- samostatnosť, dobré organizačné a komunikačné zručnosti,

- ovládanie PC na užívateľskej úrovni,

- ovládanie štátneho jazyka.

 

 1. Náplň práce

- správa registratúry kancelárie Centra právnej pomoci

- vybavovanie korešpondencie a písomnej dokumentácie kancelárie

- plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov a písomností
 2. a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 3. b) fotokópia vysvedčenia alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. c) profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. d) motivačný list,
 6. e) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe.

 

Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť:

- certifikáty o absolvovaní kurzov a školení

 

Zamestnanecké výhody:

- odmeny, príspevok do DDS,

- pružný pracovný čas,

- 4 dni sick day,

- príspevok na stravovanie.

 

 1. Podrobnosti o výberovom konaní

                Výberové konanie na obsadenie funkcie asistent/-ka kancelária CPP Bratislava sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom.

 

 1. Dátum a miesto podania žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokladmi

                Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné:

 1. a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie asistent/-ka CPP Bratislava“ alebo
 2. b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením „Výberové konanie na obsadenie miesta asistent/-ka CPP Bratislava“ alebo
 3. c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: vyber@centrumpravnejpomoci.sk

 

najneskôr do 5.6.2024, vrátane.

 

                Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 5.6.2024, vrátane.

 

                Predpokladaný termín výberového konania je v 24.týždni.

 

V Bratislave, 13.5.2024

                                                                                                                                      

                                                                                                                                              JUDr. Anna Peťovská, PhD.

                                                                                                                                                         riaditeľka CPP

 Call to action