Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upovedomiť, že  zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 zverejnenej vo Vestníku vlády SR ročník 30 čiastka 12 (ďalej len „vyhláška“) je v zmysle § 1 ods. 2 povolený vstup do priestorov Centra právnej pomoci len osobám, ktoré:

 • sa preukážu certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom vydaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020
 • sú príslušníkmi záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení úloh,
 • sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku PT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020
 • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace a preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020
 • spadajú do niektorej z týchto kategórii:
  • deti do 10 rokov veku,
  • osoba, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu
  • osoba, ktorej bola diagnostikované stredné alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • osoba, ktorá trpí závažnou poruchou autistického spektra,
  • osoba, ktorá trpí ťažkou, vrodenou alebo získaným imunodeficitom,
  • osoba, ktorá je onkologickým pacientom,
  • osoba, ktorá sa nemohla zúčastniť testovania z dôvodu nariadenej domácej izolácie alebo karantény

V zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky je možné od vstupujúcej osoby do priestorov CPP pýtať k nahliadnutiu príslušný doklad, ktorý umožňuje osobe vstúpiť do priestorov CPP a týmto spôsobom overiť, že osoba má výnimku zo zákazu vstupu do priestorov. Doklad môže byť nahradený potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (iba v prípadoch prekonania ochorenia a osôb spadajúcich do kategórii, ktoré sú vyššie vymenované).

Vstup do priestorov Centra právnej pomoci od pondelka 2.11.2020 bude umožnený len ak sa viete preukázať príslušnými dokladmi (najčastejšie negatívny test alebo potvrdenie od lekára). V prípade, ak sa neviete pri vstupe do priestorov preukázať príslušnými dokladmi, vstup Vám môže byť odopretý.

Celé znenie Vyhlášky nájdete tu: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.