Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás upovedomiť, že v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 zverejnenej vo vestníku Vlády SR čiastka 19/2021 vydaná dňa 05. februára 2021 (ďalej len „vyhláška“) sa z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje  zakázať  vstup  osobám,  okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzok. V zmysle § 1 ods. 2 vyhlášky sa zákaz vstupu do priestorov Centra právnej pomoci od 08. februára 2021 05:00 hod. do 19. marca 2021 nevzťahuje na:

 1. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 2. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 3. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 5. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 6. osoby nad 65 rokov veku,
 7. dieťa do desiatich rokov veku,
 8. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 9. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 14. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 15. vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
 16. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 17. vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 18. vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 19. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
 20. vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak,
 21. vstup dieťaťa materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia,
 22. vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
 23. vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
 24. osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 25. osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky je možné od vstupujúcej osoby do priestorov CPP pýtať k nahliadnutiu príslušný doklad, ktorý umožňuje osobe vstúpiť do priestorov CPP a týmto spôsobom overiť, že osoba má výnimku zo zákazu vstupu do priestorov. Doklad môže byť nahradený potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo písomným čestným vyhlásením o tom, že osoba spadá do kategórie osôb, na ktoré sa v zmysle vyhlášky vzťahuje výnimka preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom. V prípade, ak osoba predloží čestné vyhlásenie, ktoré sa nezakladá na pravdivých skutočnostiach, takáto osoba si je vedomá právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

 

 

Úplné znenie vyhlášky nájdete na tomto odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

 

Ďakujeme za pochopenie.