V roku 2021 uplynulo 15 rokov od vzniku Centra právnej pomoci. Ani pandémia nezastavila náš rast a kontinuálny rozvoj. Okrem počtu našich konzultačných pracovísk rástol aj počet telefonických konzultácií prostredníctvom Call Centra. Rovnako sa zintenzívnila komunikácia prostredníctvom e-mailu. Taktiež sa zvýšil záujem o viaceré oblasti nami poskytovanej právnej pomoci.

V roku 2021 sme otvorili šesť nových konzultačných pracovísk. Naše služby sú dostupné po novom aj v Sobranciach, v Dolnom Kubíne, v Snine, v Štúrove, v Lučenci a v Ružomberku. K dnešnému dňu poskytujeme naše služby v 15 kanceláriách a v 42 konzultačných pracoviskách. Zabezpečujeme dostupnosť právnej pomoci rovnomerne na celom území Slovenska.

Call Centrum v roku 2021 vybavilo takmer 51 000 telefonických konzultácií a viac ako 6 000 e-mailových požiadaviek. Počet vybavených telefonických konzultácií v našom Call Centre medziročne vzrástol o viac ako 7 %.

Dôležitou súčasťou našej agendy je zastupovania klienta pri osobnom bankrote (oddlžení). V zmysle zákona je Centrum právnej pomoci jedinou inštitúciou, ktorá môže dlžníka pri oddlžení zastupovať. V roku 2021 požiadalo o oddlženie celkom 10 257 klientov formou konkurzu alebo splátkového kalendára, čo je na podobnej úrovni ako v roku 2020. Centrum priznalo nárok v 9 212 prípadoch. Nárast klientov v rámci agendy oddlženia v priamej súvislosti s  pandémiou očakávame koncom roka 2022,  ako aj v priebehu roka 2023 (a to najmä s ohľadom na podmienku, že ak chce ísť klient do konkurzu, tak musí exekučné konanie trvať minimálne rok).

V roku 2021 naše kancelárie evidovali nárast záujmu o právnu pomoc najmä v oblasti rodinnoprávnej agendy (rozvody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, starostlivosť o deti, výživné, zverenie do osobnej starostlivosti, atď.). Významnou oblasťou, ktorej sa naše kancelárie intenzívnejšie venovali bola aj problematika neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nevyplatenia mzdy a  iné pracovno-právne vzťahy. Taktiež narástol dopyt po právnej pomoci v oblasti dedičstva v súvislosti s pandémiou.

Aj v roku 2022 bude prioritou Centra právnej pomoci poskytovanie kvalifikovanej a odbornej pomoci všetkým občanom, ktorí si ju z finančných dôvodov  nemôžu dovoliť. Viac informácií o Centre právnej pomoci nájdete na našom webe. V prípade potreby neváhajte kontaktovať naše Call Centrum na 0650 105 100 alebo prostredníctvom e-mailu info@centrumpravnejpomoci.sk. Taktiež nás nájdete aj na Facebooku.