Hľadáte si prácu ktorá má zmysel v Bratislave či v Liptovskom Mikuláši?

Hľadáme právničku alebo právnika do dvoch našich kancelárií ako aj na našu centrálu. Pracovať budete v dynamickom tíme a vaša práca bude mať zmysel.

Vašou náplňou práce, ak sa rozhodnete pracovať v našej kancelárii, môže byť:

 • poskytovanie individuálnych konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci
 • poskytovanie právnej pomoci v súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci
 • príprava návrhov rozhodnutí
 • zastupovanie klientov pri súdnom riešení sporov
 • agenda súvisiaca so zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc.

Ak sa rozhodnete pracovať na našej centrále, vašou náplňou práce môže byť:

 • vypracúvanie znenia zmlúv, ako aj vyjadrení a stanovísk k zmluvám, v ktorých je centrum jednou zo zmluvných strán
 • spolupráca pri tvorbe legislatívnych opatrení
 • zastupovanie zamestnávateľa na rokovaniach v prípadných sporoch so zmluvnými stranami centra v konaní pred súdmi, ako aj v rámci mimosúdneho konania pri rokovaniach s protistranou, pripravovanie prípadných vyjadrení a stanovísk
 • spracúvanie podkladov a príprava návrhov vyjadrení riaditeľa centra v konaniach o predbežnom prerokovaní nároku na náhradu škody vrátane úkonov v súdnom konaní
 • príprava a posudzovanie návrhov vnútorných predpisov z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi
 • plnenie ďalších aktuálnych úloh na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa

Naše požiadavky a výberové kritériá:

 • právnické vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • prax v odbore výhodou
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni, komunikačné zručnosti
 • vodičské oprávnenie
 • samostatnosť, bezúhonnosť, analytické myslenie a sociálna empatia
 • znalosť cudzích jazykov výhodou
 • ovládanie štátneho jazyka

Termín na zaslanie žiadosti spolu so všetkými prílohami je pre pozície v Bratislave 23. 10. 2022 a pre pozíciu v Liptovskom Mikuláši 25. 10. 

Ponúkame vám mzdu od 1 001,50 € v Liptovskom Mikuláši a od 1 100 € v Bratislave.

Viac informácií ako aj spôsob prihlásenia sa do výberoveho konania nájdete v popise pracovných ponúk. 

 Call to action