UNHCR, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov a Centrum právnej pomoci podpísali 13. októbra Memorandum o porozumení s cieľom posilniť partnerstvo a spoluprácu s ohľadom na zabezpečenie prístupu ku kvalifikovanej bezplatnej právnej pomoci utečencom, žiadateľom o azyl, osobám s dočasnou ochranou, osobám bez štátnej príslušnosti a osobám ohrozeným stratou štátnej príslušnosti. Niektorí jednotlivci z týchto kategórií sú často ekonomicky a sociálne znevýhodnení, čo im znemožňuje účinný a efektívny prístup k právnym službám, ktoré im môžu pomôcť pochopiť, chrániť a brániť ich zákonné práva a záujmy.

UNHCR je globálna organizácia pôsobiaca na Slovensku, ktorá sa venuje záchrane životov, ochrane práv a budovaniu lepšej budúcnosti pre utečencov, násilne vysídlené komunity a ľudí bez štátnej príslušnosti na celom svete, pričom hlavným poslaním Centra právnej pomoci na Slovensku je poskytovať ľuďom v materiálnej núdzi prístup k právnej pomoci a možnosť účinne uplatňovať svoje práva. Právna pomoc osobám v azylových veciach, v konaní o zaistení a v konaní o administratívnom vyhostení je súčasťou práce Centra už mnoho rokov.

Zuzana Števulová, riaditeľka Centra právnej pomoci hovorí. „Od jari tohto roku Centrum aktívne pomáha ľuďom z Ukrajiny a podporuje veľkokapacitné centrá. Centrum chce svoju činnosť v tejto oblasti ešte posilniť. Prístup k spravodlivosti je súčasťou právneho štátu a začleňovania ľudí s medzinárodnou ochranou do spoločnosti. Tešíme sa na spoluprácu s UNHCR, v rámci ktorej túto agendu v Centre posilníme v tomto dôležitom čase.“

V rámci tohto Memoranda o porozumení bude UNHCR a Centrum právnej pomoci spolupracovať na zvyšovaní povedomia a posilňovaní kapacít právnikov, vládnych úradníkov, sudcov, tlmočníkov a iných zainteresovaných strán v oblasti ochrany utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti a pri organizovaní činností súvisiacich s budovaním kapacít na poskytovanie pomoci v agende azylu, dočasnej ochrany a osôb bez štátnej príslušnosti.

„Som veľmi rada, že sme podpísali toto Memorandum o porozumení, ktoré nám má pomôcť prehĺbiť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, a to predovšetkým odbornou podporou Centra právnej pomoci a ďalších právnikov. Cieľom je poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc utečencom a iným dotknutým osobám, posilniť politiku a legislatívu na zabezpečenie prístupu k bezplatnej a dostupnej právnej pomoci a posilniť ochranu práv týchto zraniteľných skupín na Slovensku,“ povedala Danijela Popovic-Efendic, vedúca Národnej kancelárie UNHCR na Slovensku.

Foto ©UNHCR/Nida Yassin